Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Humaloja Markus, Lehto Kirsi, Österman Anna

DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

Description

DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti. DigiOne-hankkeessa ovat mukana Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera.

Hankkeen aikana luodaan digitaalinen alusta, joka tukee opettajaa toteuttamaan opetusta opetussuunnitelmalähtöisesti. Tavoitteena on tukea oppijan oppimista ja opettajan työtä sekä tarjota yhdenvertaisemmat lähtökohdat oppimiselle. Järjestelmiä integroivan alustan avulla haetaan mahdollisuuksia mm. automatisoida työtä ja koota yhteen tietoa eri lähteistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteentoimiva koulutuksen digitaalinen alusta. Digitaaliseen alustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Digitaaliselle alustalle voidaan rakentaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Alustan rakentaminen lähtee liikkeelle perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta. Alustan ympärille kasvavan ekosysteemin pitkän tähtäimen visiona on luoda lapsen ja nuoren digitaalinen elinympäristö, johon myös muut kuin koulutuksen toimijat voivat liittyä. Haluamme luoda ekosysteemin, joka tuottaa hyötyä kaikille sen osapuolille.

Pedagogiset tavoitteet

Tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen. Suunnittelun lähtökohtana on opettajan suunnittelu- ja arviointityön tukeminen opetussuunnitelman linjausten mukaisesti.

Digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisemmät oppimispolut ja arjessa näkyvät henkilökohtaiset tavoitteet. Haluamme luoda yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin tukemalla jokaista oppijaa yksilöllisesti ja oppijan tarpeiden mukaisesti lähtökohdista riippumatta. Opetuksessa ja opiskelussa syntyvän tiedon avulla voidaan edistää oppijan ja huoltajien osallisuutta. DigiOnessa luodaan laaja-alaisesti edellytyksiä kodin ja koulun kasvatuskumppanuudelle ja perheiden arjen sujuvuudelle.

Digitaalinen alusta mahdollistaa paremman analytiikan ja tiedolla johtamisen keräämällä dataa useista eri lähteistä. Tiedolla johtaminen käsitetään tässä yhteydessä laajasti oppijan itsensä johtamisen tukemisesta, koulun ja opetuksen järjestäjän tiedolla johtamiseen ja jopa valtakunnalliselle tasolle asti.

Teknologiset tavoitteet

Hankkeen aikana luodaan koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta, joka sisältää muun muassa rajapinnat, integraatioalustan, käyttöliittymät, alustaan liittyvät palvelut, tietorekisterit ja tietovarastot.

Digitaalinen alusta mahdollistaa yksilöllisen, sujuvan ja eri palvelut yhteen kokoavan käyttäjäkokemuksen. Toimintoja kehitetään työn prosessien vaatimusten mukaisesti mm. hyödyntämällä palvelumuotoilua, prosessiautomaatiota ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Hankkeessa luodaan yhteiset kansalliset koulutusteknologian pelisäännöt yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien, valtion edustajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Ekosysteemin tavoitteet

Ekosysteemin syntymistä pyritään rakentamaan yhteisten pelisääntöjen ja toimintamallien luomisella, jotta ekosysteemi voi laajentua ja kaikki toimijat voivat hyötyä ekosysteemistä. Pyrkimyksenä on kiihdyttää uusien ja innovatiivisten koulutusteknologiapalveluiden syntymistä.

www.digione.fi

Presentation Info

Chairperson
Lempäälän kunta, Mika Setälä

Target group
Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Target group info

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijat, perusopetuksen ja lukion opettajat ja rehtorit, tutor-opettajat

Presenters

Humaloja Markus

Vantaan kaupunki

Pedagoginen asiantuntija


Lehto Kirsi

Vantaan kaupunki

Hankepäällikkö


Österman Anna

Vantaan kaupunki

Kehittämispäällikkö