Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Häkkinen Päivi, Kyllönen Mari, Manu Mari, Peltonen Marika, Vesisenaho Mikko

Haaveesta kohti yhteisöllistä digipegagogiikan oppimista koulussa - OpenDigi Keski-Suomi

Description

“Oppilaat, opettajat ja opettajaopiskelijat toimivat koululla yhteistyössä ja jokainen heistä oppii joka päivä uusia asioita. Teknologia on arkipäivää ja kaikkien osaaminen siitä karttuu päivittäin. Opitaan toisiltamme.” Tämä voisi olla tulevaisuuden haave. Me teemme tulevaisuudesta tätä päivää ja toteutimme sen jo vuonna 2018.

”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” –hankkeen keskisuomalaisena tavoitteena on kehittää suomalaisen opettajankoulutuksen toimintamallia, jossa opettajien digipedagogista osaamista uudistetaan kehittäjäyhteisöissä yhteistyössä opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien, tutkijoiden ja kentän opettajien kanssa. Toiminnassa yhdistetään oppimisen tutkimuksen, opettajankoulutuksen ja perusopetuksen koulujen osaaminen ja kehittyminen. Toiminnan lähtökohtana ovat koulujen opettajien työssään kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet, joita käsitellään eri toimijoista muodostuvassa kehittäjäyhteisössä hyödyntäen yhteisöllisen oppimisen menetelmiä sekä erilaisten teknologioiden mahdollisuuksia. Samanaikaisesti vahvistetaan opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogista sekä oppimisen taitojen kehittämiseen liittyvää pedagogista osaamista.

Hankkeessamme olemme kahtena vuotena kokeilleet uutta viisiportaista toimintapolkua, jolla kehitetään uusia tapoja oppia yhteisöllisesti. Erityisen tärkeää prosessissa on yhteissuunnittelu, jossa opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat ja koulujen opettajat toimivat yhdessä ja oppivat toisiltaan. Toteutusten kautta uusia digipedagogisia taitoja oppivat koulun opettajat, eri alojen opettajaopiskelijat sekä opettajankouluttajat unohtamatta tietenkään oppilaita.

Tavoitteena hankkeessa on ollut saumaton yhteistyö, jossa koulun tarpeisiin vastaten tulevat opettajat ja opettajankouluttajat pääsevät opettajien ja oppilaiden kanssa luomaan uusia yhteisöllisen oppimisen kokemuksia oikeaan kouluun. Jokainen projektissa mukana ollut toteutus pyrkii kehittämään sekä opiskelijoiden että opettajien digipedagogisia taitoja vastaten näin sekä koulujen että opiskelijoiden tarpeeseen. Haasteenamme on ollut se, että iso osa ryhmien työskentelystä tapahtuu verkon välityksellä, mikä ainakin työssä oleville opettajille on uusi tapa työskennellä. Toiminnalla on tavoiteltu pidempiaikaista vaikuttavuutta niin kouluille kuin myös opettajien peruskoulutukseen.

Esityksessä kuvaamme OpenDigi Keski-Suomen toimintapolun  ja toteutuksen. Kerromme myös, miten tavoitteemme ovat toteutuneet, ovatko projektissa mukana olleet opettajat ja opiskelijat oppineet uusia digipedagogisia taitoja ja millaisia yhteisöllisen oppimisen kokemukset ovat olleet. Saatte kuulla myös kokemuksia verkkotyöskentelystä ja suunnitteluprosessista. Kerromme, millaisia opetuskokeilut ovat olleet sekä millaisia opiskelun prosesseja ja tuotoksia niissä on syntynyt. Lisäksi kuulemme eri toimijoiden näkökulmia heidän kirjoittamiensa reflektiotekstien pohjalta. 

”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” -hanke on Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Turun yliopistojen opettajankoulutuksen kehittämishanke 2017-2020. Hanketta rahoittaa OKM osana kärkihankerahoitusta. 

Presentation Info

Chairperson
Otavia, Anne Rongas

Target group
Class teachers

Target group info

Luokanopettajat

Aineenopettajat

Opettajankouluttajat

Opiskelijat

Presenters

Häkkinen Päivi

Jyväskylän yliopisto / koulutuksen tutkimuslaitos

professori


Kyllönen Mari

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja


Manu Mari

Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Projektitutkija


Peltonen Marika

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Tiiminvetäjä


Vesisenaho Mikko

Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Lehtori