Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Lehtonen Päivi, Sintonen Sanna

Merkilliset osaamismerkit ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemana

Description

Osaamismerkit (badget) ovat vähitellen tulossa opettajien tietoisuuteen. Osaamismerkkeihin liittyvät käytännöt ovat kuitenkin vielä kirjavia ja toistaiseksi harvoilla on tietoa ja osaamista merkkeihin liittyen. Osaamismerkit tarjoavat uudenlaisen tavan tunnustaa ja tunnistaa osaamista digitaalisesti. Samanaikaisesti nähdään erittäin tärkeäksi tulevien opettajien digitaitojen kehittäminen. Kehittääksemme opettajankoulutettavien digiosaamista haastoimme heidät todentamaan osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien merkkien parissa. Tausta-ajatuksena oli myös levittää tietoisuutta osaamismerkeistä.

Digiosaamiseen liittyviä merkkejä pilotoitiin ammatillisessa opettajankoulutuksessa heti opintojen alussa. Kaikki pilottiin osallistuneet opiskelijat osoittivat osaamistaan vähintään yhden tvt-osaamiseen verran. Lisäksi tarjosimme mahdollisuutta suorittaa kahden opintopisteen Opettajan digitaidot -kokonaisuus osaamismerkkejä keräillen. Samaa kurssia tarjottiin korkeakoulun opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelmassa. Yllättävää olikin, että opettajaopiskelijoiden lisäksi myös henkilöstö innostui osaamismerkkien keräilystä.

Ennen osaamismerkkipilottia kartoitettiin kaikkien osallistujien tietoja, taitoja ja asenteita osaamismerkkejä kohtaan kyselytutkimuksella. Pilotin lopetuskyselyssä tiedusteltiin kokemuksia merkkien hakemisesta, saamisesta ja vastaanottamisesta. Lisäksi opiskelijat kertoivat digitaitoihin liittyvän osaamisen karttumisesta. Kyselyt tehtiin heti opintojen alussa ja osaamismerkkien saamisen jälkeen marraskuussa. 

Osaamismerkit herättivät innostusta ja myös runsaasti kysymyksiä. Osaamismerkkien käyttöönoton onnistumisen edellytyksiä ovat erityisesti ohjeistuksen ja prosessin selkeys ja läpinäkyvyys sekä saatavilla oleva oikea-aikainen tuki. Kokemusten keräämisen kautta saamme myös eväitä kansallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen. Tässä esityksessä tarkastellaan erityisesti opiskelijoiden kokemuksia osaamismerkeistä. 

Presentation Info

Chairperson
Leena Vainio, Leena Vainio

Target group
University of applied sciences: Teachers

Target group info

Esitys sopii kaikille osaamismerkeistä kiinnostuneille opettajille ja opetuksen kehittäjille. 

Presenters

Lehtonen Päivi

TAMK

Yliopettaja


Sintonen Sanna

TAMK

Erikoissuunnittelija

Goals


Schedule