Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Manninen Annukka, Sergejeff Johanna

Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa

Description

Opiskelu lähikoulussa on epäilemättä paras ratkaisu kaikille. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Erilaisten psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten ongelmien vuoksi oppilas saattaa olla pois lähiopetuksesta pitkiäkin aikoja. Poissaolojen lisääntyminen nostaa puolestaan kynnystä kouluunpaluuseen. Vaikka lähiopetukseen osallistuminen takkuaa, elää haave päättötodistuksesta usein vahvana. Kotona opiskelevan oppilaan pedagoginen tukeminen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi tehtäväksi.

Tilannetta on lähdetty ratkaisemaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa tarjoamalla nuorille mahdollisuutta tuettuun verkko-opiskeluun.

Hankkeen toiminta pohjautuu aikaisempaan valtakunnalliseen pilottihankkeeseen. Hankkeessa 8- ja 9-luokkalaisten koulua käymättömien oppilaiden opintoja tuetaan uudella tavalla verkossa opetuksen, ohjauksen sekä verkkomateriaalin keinoin. Erityisopettajat järjestävät yksilö- ja pienryhmätapaamisia ja aineenopettajat ohjaavat ja opettavat ryhmäkursseja. Lisäksi joissakin kouluissa osa opetuksesta striimataan suoraan luokkahuoneesta oppilaan kotiin. Hankkeen piirissä verkko-opintojaan tekevälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämisestä yhteistyössä oppilaan oman koulun ja huoltajien kanssa. Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden muiden samassa tilanteessa olevien nuorten tapaamiselle (vertaistuki) sekä opetuksen ja ohjauksen tarjoamiselle itseopiskelupakettien sijaan. Parhaillaan kahdeksassa pilottikunnassa toimintaa kehitetään siten, että oman lähikoulun toimijat voivat ohjata nuorta sekä lähellä että etänä. Myös käytössä olevaa oppimisympäristöä sekä siellä olevia kursseja kehitetään paremmin perusopetusikäisiä palveleviksi. Hankkeen tuella opiskelee tällä hetkellä noin 50 peruskoululaista eri puolilta Suomea.

Foorumiesityksessä kuvataan oppilaiden kohtaamia haasteita perusopetuksen loppuun saattamisessa sekä käydään läpi niitä pedagogisia ja oppilaiden henkilökohtaisiin tilanteisiin räätälöityjä ratkaisuja, joita tässä hankkeessa ja tätä edeltäneissä pilottihankkeissa on kehitetty perusopetusikäisten erityisopetuksen ja verkko-opiskelun tueksi. Tavoitteena on kehittää käytössä olevaa verkko-oppimisympäristöä palvelemaan entistä paremmin yksittäisten oppilaiden oppimisen tarpeisiin ja tukemaan sujuvia oppimisen polkuja perusopetuksen päättövaiheessa. Hankkeessa pyritään luomaan pysyvä toimintamalli, jolla voidaan vastata myös muiden kuin nykyisten pilottikuntien tarpeisiin.

Presentation Info

Chairperson
Tampereen yliopisto, Jorma Joutsenlahti

Target group
Special needs teacher

Target group info

Opiskelijat ja tutkijat                                                                                                                                                  Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Oppilaanohjaajat ja oppilashuollon henkilöstö

Presenters

Manninen Annukka

Otavia

verkko-ohjaaja


Sergejeff Johanna

Valteri-koulu Mikael

projektipäällikkö

Goals


Schedule