Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 syyskuuta 2021 - 3 syyskuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

opetusteknologia

Näytä kaikki
 • Rongas Anne
 • Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat
 • STEM-opetuksesta kiinnostuneet, monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja formatiivisesta arvioinnista kiinnostuneet.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Toteutamme parinkymmenen peruskoulun kanssa monialaisia oppimiskokonaisuuksia STEM-lähestymistapaa hyödyntäen. STEM yhdistää kokoaa luonnontieteitä ja usein mukaan nousee myös A eli arts, taideaineet, käden taidot. STEM tulee sanoista science, technology, engineering, mathematics. Työskentelyyn kuuluu ihmettely, uteliaisuuden herättäminen, tutkiminen, kokeilu ja keksiminen. Kattoteemamme on kestävä kehitys. Kouluissa suunnitellaan omia toteutuksia, jotka ovat mukana kansainvälisessä toimintatut ...

 • Korhonen Ari
 • Kohderyhmä: Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posteri esittelee portaalin avoinpetus.fi (avoinoppiminen.fi). Sinne on koottu kotimaista opetuksen tarjontaa, joka on maksutonta osallistujille. Portaalilla on myös oma Facebook-ryhmä, jossa voi käydä keskustelua avoimesta opetuksesta ja oppimisesta. Portaaliin kerätään myös tietoa avoimen opetuksen ja oppimisen teemoilla kulkevista projekteista ja hankkeista, kuten Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeesta. Tavoitteena on löytää omistaja tälle portaalille, eli taho joka voisi ja ...

 • Honkakunnas Aapo, Jauni Heidi, Pinkkilä Valtteri
 • Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö
 • Opetushenkilökunta sekä opiskelijat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Esityksen tarkoituksena on esitellä kuinka etäläsnäolorobotin avulla voidaan monipuolistaa etäopiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opetustilanteisiin yliopisto-opetuksessa. Robotin avulla opiskelija kykenee havainnoimaan opetustilan tapahtumia kattavasti, liikkumaan opetustilassa robotin välityksellä sekä kommunikoimaan muiden paikalla olijoiden kanssa sujuvasti. Näin ollen robotti mahdollistaa erilaisia etäosallistumisen tapoja ja sopii niin ryhmätyöskentelyyn kuin harjoitustilaisuuden tai ...

 • Heinolainen Marianne, Taatila Minna
 • Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
 • Kohderyhmänänä kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat, rehtorit, opettajat, koordinaattorit.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Google Sites -sivusto on monikäyttöinen digitaalinen alusta: sen avulla voi tehdä sivustoja, esityksiä, oppimateriaaleja, ohjeita ja oppaita, intranetejä, ryhmä- ja projektitöitä jne.  Sivuston käyttö on helppoa, aloitteleva käyttäjä pääsee vaivattomasti alkuun, mutta Sites tarjoaa edistyneellekin käyttäjälle mahdollisuuksia luoda hyvinkin monipuolisia kokonaisuuksia. Sites soveltuu asiantuntijoille, opettajille, oppilaille jne. ja sen voi jakaa suljetulle katsojaryhmälle, julkisesti tai pitää p ...

 • Mäkelä Tiina
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: English

This poster presents the Innovative Learning Environments (ILE) research group and its ongoing projects at the University of Jyväskylä. Its multidisciplinary (e.g educational, cognitive, and computer sciences, psychology, and mother tongue) research focuses on user-driven design, implementation, and evaluation of technologies and spaces fostering learning and wellbeing in all educational levels and contexts. ILE group's current projects funded by European (e.g., Horizon 2020, Erasmus +) and nati ...

 • Nikkanen Auli
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Ammatillisen oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat sekä lisätyn todellisuuden sisällöntuotannosta kiinnostuneet.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posterissa esitellään lisättyä todellisuutta hyödyntävä kestävän kehityksen liikunnallinen mobiilirata. Mobiilirata muodostuu painetuista korteista, jotka sisältävät perustiedot kustakin aihepiiristä. Kestävän kehtyksen korttien painopistealueet on valittu maailmanlaajuisista YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteista. Mobiililaitteiden avulla korteista avautuu tarkempaa tietoa kestävän kehityksen sisällöistä, joita havainnollistetaan mm. 3D-animaation keinoin. Tavoitteena on lisätä hank ...

 • Holmberg Johanna, Nisula Karoliina
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Ihmisen näköisestä järjestelmästä ja ketterästä kehittämisestä kiinnostuneet ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön suunnittelijat ja asiantuntijat.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Käynnistimme oppilashallintojärjestelmäprojektin vastataksemme reformin tuomiin muutosvaatimuksiin tavoitteenamme järjestelmä ihmisten käyttöön eikä toisinpäin. Keskiöön halusimme nostaa opiskelijan ja opiskelijan yksilölliset oppimispolut. Yhteistyössä toimittajan kanssa rakennettiin OLLI oppilashallinto, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Kehitystyö toteutettiin ketterän kehityksen mallilla ja samaan aikaan rakennettiin uusia toimintamalleja ja käytänteitä opetukseen, ohjaukseen ja oppilash ...

 • Laru Jari
 • Kohderyhmä: Opiskelijat ja tutkijat
 • KAIKKI KOHDERYHMÄT. Esitys on yleisellä tasolla, vaikka konteksti on opettajankoulutus
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Covid-19 kriisi on pakottanut opettajat ja opiskelijat niin kotimaassamme kuin kansainvälisesti hyödyntämään etä- ja hybridiopetuksen mahdollisuuksia kurssien toteuttamiseksi. Tämä on ollut tilanne erityisesti korkeakouluopetuksen kontekstissa, jota on pahimmillaan toteutettu yhtäjakoisesti etäopetuksena maaliskuusta 2020 saakka. Etä- ja hybridiopetuksen työvälineet- ja menetelmät ovat pääosin olleet meille jo aiemmin tuttuja työkaluja, kuten sosiaalisen median palveluita ja videoneuvotteluvälin ...

 • Jauhola Päivi
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Ammatillisen koulutuksen opettajat, suunnittelijat, johto, työelämä, opiskelijat.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posteriesityksessä kuvataan lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteinen tavoite kehittää digitaalisia toimintatapoja opintopolun eri vaiheissa. Neljän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä rakennetaan Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteistyön toteutus ja toimintamallit kohdennetaan opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä virtuaalisen orientaatiojakson ja ...

 • Iwata Megumi, Laru Jari
 • Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat
 • Kaikki opettajat, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja STE(A)M sisällöistä.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Ohjemointi perusopetuksessa kurssi on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan vapaavalintaisia opintoja. Kurssin osaamistavoitteisiin kuuluvat: a) opiskelija osaa soveltaa yhteisöllisen ongelmanratkaisun työtapaa ohjelmoinnin kontekstissa; b) Osaa suunnitella ja toteuttaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia joissa ohjelmointi on yksi osa oppimista; c) Tuntee algoritmisen ajattelun perusteet; d) Tuntee aloittelijoille suunnatut ohjelmointityökalut ja on tutustunut n ...

 • Kaila Erkki, Lempinen Katja, Nevaranta Matias
 • Kohderyhmä: Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Oppimisanalytiikka on nouseva analytiikan osa-alue ja opetuksessa on jo paljon aprikoitu opiskelusta kertyvän datan hyödyntämistä sekä oppimiskokemuksen kehittämiseen, että tehostamiseen. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tilanne eroaa lievästi, sillä opintojen painoarvot ovat erilaiset; toisessa käytännönläheiset, toisessa teoreettiset. Aiheeksi muodostuneekin opiskelijoiden eroavat mielipiteet korkeakoulutuksessa; miten näiden kahden samanlaisen, mutta käytännössä erilaisen koulutuksen o ...

 • Rautaoja Tomi
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Kohderyhmään kuuluvat kaikki opetusalalla toimivat henkilöt, mutta opetuksen kehittäjät ovat erityisen tärkeä kohderyhmä.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

*Salon kaupungin opettajilla on saatavilla kansallisesti harvinaista tukea: Turun yliopiston opetusteknologian tutkijat avustavat opettajia uuden teknologian käyttöönotossa ja materiaalien kehityksessä uuden koordinaattorimallin avulla. Näin yliopisto voi tutkia teknologian käyttöä koulumaailmassa ja opettajat hyötyvät asiantuntijoiden tuesta.* *Tutkijat ideoivat opettajien kanssa uusia opetuskokeiluja ja toteuttavat niitä käytännössä. Kaupungissa on toteutettu muun muassa nivelvaihetestinä toi ...

 • Järvinen Riikka, Taimela Sini
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Verkko-orientaatio on yhteinen orientaatio verkossa kaikille korkeakoulumme uusille opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota tietoa opiskelijoille keskeisistä palveluista ja järjestelmistä, jotta kaikki pääsevät mahdollisimman hyvin alkuun opinnoissaan. Aiemmin tietoa siirrettiin iltapäivän kestävissä luentotilaisuuksissa auditorioissa kaikilla kampuksilla. Nyt orientaation sisällöt sähköisestä työskentely-ympäristöstä opiskelijahyvinvointiin ja ravintolapalveluihin on rakennettu verkkoon itseopis ...