Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Ruippo Matti
  • 03.12.2021 12.45.00
  • Esityssali 23

Digisti yhdessä – musiikin ja esittävien taiteiden korkeakouluopetuksen yhteishanke

Kuvaus

Tässä esityksessä perehdytään Digisti yhdessä -hankkeeseen (2017–2019). Hankkeessa luotiin ja kehitettiin ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Samalla rakennettiin taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi. Hanketta toteuttamassa oli yhteensä kahdeksan ammattikorkeakoulua. Projektin päätavoitteena oli sitouttaa nämä koulut käyttämään digitaalisia online-työkaluja ja soveltuvia pedagogisia menetelmiä opetuksessa. Hanke rahoitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tänä päivänä oppilaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että nykyaikainen koulutus vaatii joustavia opintopolkuja ja monipuolisia oppimismuotoja mukaan lukien mahdollisuudet opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti. Näiden tavoitteiden tyydyttämiseksi hanke rakensi yhteisiä opintojaksoja. Yhteisyys tarkoitti opintojaksojen lisäksi sekä eri korkeakoulujen yhteisiä opiskelijoita että opettajia.

Tämä esitys perustuu syksyllä 2019 tehtyyn sidosryhmäkyselyyn (opettajat, hallintohenkilöstö ja kansalliset rinnakkaishankkeet). Raportointi perustuu kyselyn tuloksiin ja kirjoittajan kollegiaalisiin havaintoihin. Lopuksi ehdotetaan joitain mahdollisia jatkotutkimushankkeiksi.

Projektissa oli neljä päätavoitetta:

1. Luodaan joustavia opintopolkuja. Musiikin ja esittävien taiteiden opiskelijoiden lukumäärä on verraten vähäinen. Joidenkin kurssien järjestäminen on koulun omien resurssien voimin mahdotonta. Tämän vuoksi opiskelijoiden ei aina ole mahdollista laatia heille parhaiten sopivaa opintosuunnitelmaa. Projekti halusi ratkaista tämän ongelman käyttämällä modernia tekniikkaa ja mahdollistamalla ristiinopiskelun.

2. Kehitetään musiikin korkea-asteen koulutuksen saatavuutta. Eri kouluissa on erilaiset ilmoittautumis-, arviointi- ja opintotukijärjestelmät. Tämä projekti loi toiminnallisia tapoja, joilla tuetaan ristiinopiskelua. Tämä tehtiin yhdessä kahden muun kansallisen hankkeen (eAMK ja RiKe) kanssa.

3. Tehdään ympärivuotinen opiskelu mahdolliseksi. Suomessa syksyn ja kevään lukukaudet ovat täynnä opiskelua, mutta kesäopintomahdollisuuksia ei ole paljoakaan. Tämä projekti loi kursseja myös kesäkaudelle.

4. Vahvistetaan korkeakouluhenkilöstön digitaalisia taitoja. Projekti lisäsi opettajien, hallintohenkilöstön ja teknisen henkilökunnan digitaalisten työkalujen käyttötaitoja. Projekti järjesti opettajien koulutusta ja rakensi matalan viiveen infrastruktuurin (Low Latency) yhteistyötä varten.

Kuten todettu, Digisti yhdessä -hankkeella oli kaksi valtakunnallista yhteistyöhanketta: eAMK-hankkeen päätavoite on koordinoida suomalaisten ammattikorkeakoulujen tarjoamia digitaalisia online-opintoja ympäri vuoden. Yhteistyön tuloksena on syntynyt CampusOnline.fi (Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali), joka on yhteinen kaikkien suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. RiKe-hanke (Ristiinopiskelun kehittämishanke) puolestaan keskittyy opintojen hallinnan pilotointiprosesseihin. Pilotin tavoitteina ovat sujuvat opintopolut instituutioiden väliselle opinnolle, tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen välillä sekä toimintatavat, joissa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia. RiKe-hanke on liittyneenä aiemmin mainittuun eAMK-hankkeeseen.

Tämä esitys kokoaa tietoja Digisti yhdessä -hankkeen toteutuksesta ja tuloksista, tiivistää tulokset ja pohtii havaintojen syyt. Lopuksi esityksessä annetaan joitain ehdotuksia jatkotutkimuksen tavoitteiksi.

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 12.45.00
Päättyy
03.12.2021 13.15.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 23

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Liisa Huovinen, Liisa Huovinen

Kohderyhmä
Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Opettajat ja koulutusvastaavat, jotka hakevat ratkaisuja korkeakouluyhteistyöhön.

Esittäjät

Ruippo Matti

TAMK

Lehtori