Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kainulainen Johanna, Kainulainen Petri
  • 02.12.2021 12.45.00
  • Esityssali 13

Koko koulu digioppijoina - opettajien digiosaamisen kehittäminen tutkimusperustaisesti osana koulun toimintakulttuurin kehittämistyötä

Kuvaus

Digiosaaminen on yksi tulevaisuuden keskeisimmistä kansalais- ja avaintaidoista, ja sen edistäminen on ollut keskeisenä kehityskohteena koulutuksessa jo varsin pitkään. Koulukeskusteluissa nousee kuitenkin vielä tänäkin päivänä esille huolipuhe digitalisaatiosta ja toiveita koulun saattamisesta niin sanottuun lentokonetilaan, jossa kännykät laitetaan päiväksi reppuun tai kerätään open kaappiin ja teknologiaa käytetään vain pakollisilla TVT-tunneilla. Tämä ei tue nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman ideologiaa oppilaiden aktiivisesta teknologian käytöstä eikä auta opettamaan koululaisille tulevaisuuden taitoja tulevaisuuden yhteiskuntaan.Tästä kertoo myös selvitys koulujen digitalisaation toteutumisesta (Tanhua-Piiroinen ym. 2019), minkä mukaan digitaalisen osaamisen karttuminen jää edelleenkin liian ohueksi muun muassa oppilaiden oppimismenetelmien painottuessa edelleen perinteisiin kirjoihin, vihkoihin ja monisteisiin. Miksi digitaalisuus on edelleen joillekin mörkö? Entä kertovatko “lentotilahaaveet” opettajien epävarmuudesta omien taitojensa suhteen, kontrollin katoamisen pelosta, tai pelottaako opettajia arvaamaton tulevaisuus vaatimuksineen liikaa? Voitaisiinko digiosaamistarpeita avaamalla tuoda varmuutta koulun arkeen ja parantaa sitä kautta asenteita sekä oppimistuloksia - kaikkea sopivasti? Entä kuinka johtajuudella voitaisiin tukea tätä työtä? 

Tutkimusten mukaan (esim. Talis 2018) suomalaisten opettajat kokevat suurimmaksi ammatillisen osaamisensa kehittymistarpeekseen tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämisen. Suomalaiseen koulukulttuuriin ei juurikaan kuulu henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatiminen ja oman osaamisen aktiivinen kehittäminen. Samalla kuitenkin jatkuvan oppimisen merkitystä korostetaan koulutuksen strategisissa linjauksissa jopa tuoreinta hallitusohjelmaa myöten. Muun muassa Lahtero (2019) on linjannut oppimistuloksiin eniten vaikuttavia johtamisen dimensioita, ja niissä suurimmat vaikutukset ovat siinä, kuinka rehtori osallistuu opettajien oppimiseen ja kehittymiseen ja sen edistämiseen yhteisissä oppimisprosesseissa sekä kuinka tavoitteita ja odotuksia asetetaan osallistavissa prosesseissa, joissa yhteisön yhteisiä tavoitteita kirkastetaan ja niistä luodaan yhteistä ymmärrystä. 

Olemme  etsineet tahoillamme vastauksia ja ratkaisuja edellä mainittuihin digiajan koulun kehittämishaasteisiin lisäämällä ymmärrystä ympäröivän yhteiskunnan asettamista vaateista sekä oppilaan että varsinkin opettajan digiosaamiselle ja liittämällä opettajien ja kouluyhteisön digiosaamisen kehittämistyö osaksi koulun laajempaa toimintakulttuurin kehittämistyötä. Lisäämällä opettajien ymmärrystä omasta osaamisestaan ja sen kehittymistarpeista voidaan kehittää mielekkäästi koko kouluyhteisön digiosaamista ja digitaalisten ympäristöjen mielekästä käyttöä oppimisessa, edistää jatkuvan oppimisen ideologiaa ja tukea oppivan yhteisön syntymistä koulun toimintakulttuuriin sekä suunnata koulun resursseja sinne, missä niitä todella tarvitaan. Toimintakulttuurin kehittämisessä edellä mainittu prosessi todentaa ja konkretisoi hyvin sitä, kuinka koulun arvot, ideologiat, strategiat mallintuvat toimintaperiaatteiksi ja sitä kautta konkreettiseksi toiminnaksi koulun arjessa.


Esityksessä kerromme erään koulun tutkimusperustaisesta toimintakulttuurin ja opettajien digiosaamisen kehittämisprojektista. Projektissamme koulun opettajat laativat ja päivittävät tuetusti henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaansa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella kehitetyn digiosaamisen itsearviointityökalun avulla digitaalisessa oppimisympäristössä. Toiminnan tavoitteena on muun muassa tukea opettajien henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittymistä ja tukea koko kouluyhteisöä oppivana organisaationa. Tavoitteenamme on mallintaa opettajille heidän digiosaamistaan ja tarjota työkalu oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen sekä itsenäisesti että yhdessä koko koulun väen kesken. Itsearviointeja hyödyntäen pystymme takaamaan jokaiselle opettajalle tukea tarvittavien minimitaitojen kehittämiseen digiosaamisessaan, mutta samalla voimme tukea myös niitä opettajia, jotka haluavat kehittyä edelleen ja kehittää myös omaa yhteisöään. - Vuorovaikutteisessa  esityksessä kuvataan erään koulun johdon ja opettajankoulutuksen tutkimusperustaisesti yhteistyössään toteuttamaa kouluyhteisön digiosaamisen ja toimintakulttuurin kehittämisprojektia, projektin eri vaiheita ja toteutumista kouluyhteisössä sekä koulun johdon ja tukena olleen opettajankouluttajan reflektioita projektin merkityksellisyydestä.

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 12.45.00
Päättyy
02.12.2021 13.15.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 13

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Pasi Silander

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Esitys sopii erityisesti opettajille ja rehtoreille sekä kaikille ammatillisesta kehittymisestä ja digitaalisesta arvioinnista kiinnostuneille.

Esittäjät

Kainulainen Johanna

Jyväskylän yliopisto

yliopistonopettaja


Kainulainen Petri

Jyväskylän kaupunki, perusopetus

luokanopettaja, apulaisjohtaja/vs. rehtori