Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Laamanen Merja, Linnas Krister
  • 03.12.2021 13.30.00
  • Esityssali 23

Korkeakoulujen digitaalinen saavutettavuus – kokemuksia ja hyviä käytänteitä 

Kuvaus

Digitaalisten palveluiden kirjo on laaja ja niiden käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. Korkeakouluissa on monenlaisia opiskelijoita, joiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen on tärkeää. Kansallisen tutkimuksen mukaan 8,2% korkeakouluopiskelijoista on oppimiseen vaikuttava sairaus, vamma tai oppimisvaikeus (Kunttu, Pesonen & Saari, 2016). Esimerkiksi oppimisvaikeudet sekä näkemisen tai kuulemisen vaikeudet aiheuttavat erilaisia haasteita opiskeluun sekä digitaalisten palveluiden käyttöön. 

EU:n saavutettavuusdirektiivi ja 1.4.2019 voimaan tullut laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta ohjaavat myös korkeakoulujen toimintaa. Laki velvoittaa korkeakouluja tuottamaan digitaalisia palveluita, jotka palvelevat kaikkia yhteisönsä jäseniä. Saavutettavuudella tarkoitetaan "aineettoman" ympäristön esteettömyyttä; esimerkiksi tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita. Saavutettavuus on tilanne-, aika- ja paikkasidonnaista. Laki pyrkii tuomaan saavutettavuutta vahvemmin esiin osana viranomaistoimintaa. Käytännössä tavoitteena on, että saavutettavuus nähtäisiin peruspilarina, jota tulisi huomioida verkkosisältöjen ja -palvelujen elinkaaren läpi.  

Tietyille käyttäjille arkisten verkkopalvelujen tai laitteiden käyttö voi muodostua haasteelliseksi. Kyse ei ole vain pienestä marginaalista, sillä Suomessa on arviolta yli miljoona ihmistä, joiden voi olla vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Toisaalta kaikki käyttäjät hyötyvät verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Jos verkkopalvelussa asioiminen on tehty helpoksi, se nopeuttaa ja helpottaa jokaisen käyttökokemusta ja käyttö onnistuu millä päätelaitteella tahansa. Mitä laajempi sivun käyttäjäkunta on, sitä merkittävämpi etu saavutettavasta suunnittelusta saadaan.  

Vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston rehtori teki päätöksen esteettömästä opiskelusta Jyväskylän yliopistossa. Päätös koskee koko yliopistoyhteisöä ja varmistaa laadukkaan koulutuksen ja yhdenvertaisuuslain toteutumista. Päätöksessä kuvataan eri tahojen vastuut sekä määritellään ympäristöjen esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt. Päätös myös ohjeistaa noudattamaan Design for All -periaatetta hankinnoissa ja suunnittelussa.  

Jyväskylän yliopisto on parhaillaan mukana valtakunnallisessa OKM:n DigiCampus-kärkihankkeessa, jossa edistetään korkeakoulujen saavutettavuutta. Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa mm. testataan korkeakoulujen käyttämiä digitaalisia palveluita, koulutetaan henkilöstöä sekä osallistutaan oppimisympäristön laatumittariston kehittämiseen.

Esityksessä ICT-palveluiden asiantuntija sekä kokemusasiantuntija opiskelija kertovat käytännön kokemuksia saavutettavuuslainsäädännön vaatimusten toteuttamisesta korkeakoulu X:ssä. Esityksessä kuvataan hyviä käytänteitä ja haasteita sekä palveluntarjoajan että loppukäyttäjän näkökulmasta. Esimerkiksi videoiden tekstittäminen on haaste, joka korkeakoulujen on ratkaistava pian. Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten on täytynyt olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen, mutta suomenkielisessä puheentunnistuksessa on vielä haasteita. Videoiden tekstityksistä hyötyvät kaikki normaalikuuloisetkin ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta voi kuunnella videoiden ääntä. Toisena haasteena nostetaan esiin heikkonäköiset ruudunlukuohjelmien käyttäjät, jotka edellyttävät opetusmateriaalien oikeaoppista laatimista ja saavutettavuutta. Lisäksi korkeakouluissa on otettu käyttöön erilaisia tekstiä puheeksi muuntavia teknisiä ratkaisuja.

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 13.30.00
Päättyy
03.12.2021 14.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 23

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Suomen Akatemia, Marja Kylämä

Kohderyhmä
Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Esityksen sisältö on hyödyllistä kaikille julkisen sektorin koulutustoimijoille, koska saavutettavuuslainsäädännön vaatimukset koskevat niitä kaikkia.

Esittäjät

Laamanen Merja

Jyväskylän yliopisto

IT-asiantuntija


Linnas Krister

Jyväskylän yliopisto

Harjoittelija