Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

 • Eskola-Salin Nina
 • 03.09.2021 12.45.00
 • Esityssali 14

”Minä osaan ja uskallan" – DigiTaitoja kotihoidon arkeen ThingLink-ympäristössä

Kuvaus

Suomalainen työelämä muuttuu kaikilla aloilla. Se digitalisoituu ja teknologisoituu. Digitaalisuus, siihen liittyvät sovellukset, toimintatavat ja työkalut arkipäiväistyvät osaksi myös sosiaali- ja terveysalan työtä. Digitalisoitumisesta ja teknologisoitumisesta haetaan ratkaisuja mm. kotihoidon tulevaisuuden haasteisiin:

 • Asiakasmäärä kasvaa väestön ikääntyessä, mutta ympärivuorokautisessa hoidossa asiakasmäärä laskee. Kotihoidon palveluja ei ole kaikilla alueilla riittävästi.
 • Kotihoidossa asiakkaat ovat entistä heikkokuntoisempia ja paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti. 
 • Suurin osa vanhuspalvelujen asiakkaista on muistisairaita. 

Digitalisten ja teknologisten ratkaisujen avulla pyritään vahvistamaan kansalaisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa ja päättää omista asioistaan. Tämä tukee asiakkaiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä vahvistaa itsehoitoa ja omahoitoa. Tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön mahdollisuuksia elää itsenäisemmin ja pidempään kotona.  Digitaalisuus tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa sekä asiakkaan itsensä että ammattilaisten käyttöön. Digitaalisilla ja teknologisilla ratkaisuilla pyritään myös vapauttamaan hoitajien aikaa, keventämään ja helpottamaan heidän työtään sekä lisäämään hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta. 

Työtehtävien muuttuminen digitalisoitumisen myötä voi asettaa kuitenkin haasteita hoitajien osaamiselle ja asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan keskenään riippuen siitä, millaisella tasolla hoitajan digitaidot ovat. Kyseessä ei Suomen näkökulmasta ole mitenkään pienestä ongelmasta vaan OECD-maissa tehdyn PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista jopa 600 000:lla on puutteita aivan perustason digitaidoissa. Myös hoitajien digitaidoissa on suuria yksilökohtaisia eroja, mikä näkyy mm. hyvinvointiteknologioiden käyttöönottoprosesseissa. Hoitajien epävarmuus ja osaamattomuus voivat olla käyttöönoton suurin este.

”Minä osaan ja uskallan – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista DigiTaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa” koulutuskokonaisuus mahdollisuuden lisätä rohkeutta ja uskallusta hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen ja työssä tarvittavien DigiTaitojen vahvistamiseen. Osana koulutuskokonaisuutta luotiin ThingLink-ympäristöön 360-kuvaa ja -videota hyödyntävä oppimisympäristö tukemaan kotihoidossa työskentelevien hyvinvointiteknologisen osaamisen kehittymistä. Koulutuskokonaisuus tarjoaa myös kotihoidon esimiehille työkalun tiiminsä hyvinvointiteknologisen osaamisen arviointiin ja osaamisen kehittämiseen. Tiiviissä yhteistyössä kotihoidon avaintoimijoiden kanssaan määriteltiin, millaista digitaalista ja hyvinvointiteknologista osaamista kotihoidon työntekijä tarvitsee selviytyäkseen työstään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Tämän pohjalta laadittiin työkalu kotihoidon työntekijöiden osaamisen arviointiin ja luotiin koulutuskokonaisuus osaamisen kehittämiseen. Kotihoidon toimijoiden ja muiden asiantuntijoiden mukaan tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita hyvinvointiteknologiaan liittyen ovat mm.:

 • Ennakkoluulottomuus ja rohkeus teknologian käyttöönottoon
 • Ohjausosaaminen ja motivointi teknologian hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön
 • Tarpeen kartoittaminen, teknologian hyödyn arviointi sekä asiakkaan äänenä toimiminen
 • Eettisyys, turvallisuus ja moniammatillinen yhteistyö

Koulutuksen sisällöllisiksi teemoiksi valkoituivat:

 • Digitaalisten tietovarantojen hyödyntäminen ja digitaalisen asioinnin ohjaaminen
 • Mobiilikirjaaminen ja siihen liittyvä osaaminen
 • Digitalisaatio lääkehoidon toteutuksessa
 • Itsenäistä kotona selviämistä tukevan teknologian hyödyntäminen
 • Etähoiva ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa
 • Arjen mielekkyyteen liittyvä teknologia
 • Robotiikka hoitotyössä
 • Turvallisuuden tukemiseen liittyvän teknologian käyttö
 • Etämittaaminen ja toimintakyvyn arviointi

Koulutuksen toteutuksessa korostuu hoitajan asenne työn muutokseen sekä valmius oppia uutta.

ThingLink -ympäristöön rakennettusta oppimisympäristöstä löytyy kaupunki, jossa asiakkaiden löytyy koteja sekä palveluntarjoajia (esim. Kela, Laitetori jne). Upotettujen linkkien takaa aukeavat kodit (360 kuvana tai videona) asiakastapauksineen sekä teknologiat ja digitaaliset ratkaisut, joita asiakaan terveyden ja hyvinvoinnin tukena voidaan hyödyntää ja joiden avulla voidaan tukea hänen itsenäistä selviytymistään ja osallisuuttaan. Ympäristö sisältää aktivoivia oppimistehtäviä, joita kotihoidon työntekijät voivat hyödyntää yhdessä tiiminsä kanssa. Tehtävät aktivoivat osallistamaan myös asiakkaita oppimisprosessiin. Ympäristö sisältää myös osaamisen arvioinnin työkalun itsearviointia varten. Ympäristö rakennettiin talven 2019-2020 aikana, jonka jälkeen siitä on saatu käyttökokemusta ja palautetta sekä hoitotyöntekijöiltä, sote-alan opettajilta ja opiskelijoilta. Ympäristö sopii erittäin hyvin myös sotealan opetukseen toisella asteella.

Käytännön info

Alkaa
03.09.2021 12.45.00
Päättyy
03.09.2021 13.15.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 14

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Hanna Teräs, Hanna Teräs

Kohderyhmä
Henkilöstökouluttajat

Kohderyhmän tiedot

 • Sosiaali- ja terveysalan henkilöstökouluttajat
 • Sosiaali- ja terveysalan opettajat sekä toisella asteella että ammattikorkeakoulussa
 • Hyvinvointiteknologiaan liittyvien kehittämishankkeiden toimijat ja alan kouluttajat

Esittäjät

Eskola-Salin Nina

TAMK

Lehtori