Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Myllykoski Mikko, Ojala Aleksi

Musiikin verkko-oppiminen aikuisten arjessa

Kuvaus

Tämä esitys käsittelee aikuisoppijoille suunnattuja musiikin verkkovalmennuksia, niihin osallistumisen motiiveja, valmennusten kytkeytymistä osaksi arkea, ja osallistujien kokemuksia valmennuksesta ja oppimistuloksista. Musiikin verkko-oppimisen kontekstissa tehty tutkimuksemme tuo uutta tietoa taitojen verkko-opetuksen kentälle myös laajemmin. 

 

Aikuisten opiskelu on lisääntynyt merkittävästi pandemian aikana. Tämän on osaltaan mahdollistanut digitaalisten oppimisalustojen ja verkkoneuvottelupalvelujen kehittyminen. Musiikki on yksi voimakkaimmin digitalisoituneista aloista ja musiikin opetuksen kentällä staattisia verkko-oppimateriaaleja on ollut saatavilla jo pitkään. Vuorovaikutteinen musiikin verkko-opetus sen sijaan ei ole yleistynyt samaan tahtiin. Musiikin opetuksen erityispiirteet asettavatkin verkko-oppimiselle omat vaatimuksensa. Esimerkiksi soitonopetuksessa tärkeä mahdollisuus antaa ja saada reaaliaikaista ohjausta ja palautetta ovat olleet haastavia toteuttaa verkkovälitteisesti. Yhteismusisoinnin haasteena puolestaan on ollut verkkoviive eli latenssi. Verkkovälitteinen taito-opetus edellyttääkin sekä opettajilta että oppijoilta riittävän laajaa digitaalista kompetenssia. Oppimisympäristön digitaalisaation tulee olla riittävän pitkälle edennyttä: instrumentin lisäksi verkkovälitteiseen opetukseen osallistuminen edellyttää riittävän tehokkaan verkkoyhteyden mediatiedostojen siirtämiseen. 

 

Uudet musiikin verkko-oppimisen muodot demokratisoivat musiikinopetusta sekä Suomessa että globaalissa mittakaavassa. Opetuksen järjestämiseen liittyvät taloudelliset realiteetit asettavat kehitys- ja muutostarpeita musiikin opetukselle: yksilöopetus on kallista toteuttaa, kun taas verkossa olevaa oppia on totuttu saamaan ilmaiseksi. 

 

Tutkimme aikuisten musiikinoppijoiden kokemuksia osallistumisesta musiikin verkkovalmennuksiin. Tutkimus pyrkii selvittämään millaisin mekanismein eri elämäntilanteissa olevat oppijat kiinnittyvät ja sitoutuvat verkko-oppimiseen toiminnan, affektien ja kognition tasoilla, ja mitkä arvot ja asenteet kytkeytyvät koulutukseen osallistumiseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty etnografisten teemahaastattelujen ja kyselyiden avulla.  

 

Tämä tutkimus on osa CREDU (Creating Novel Technologies of Scalable and Empowering Learning)  -tutkimushanketta, jota Business Finland rahoittaa vuosina 2020-2022.  Yhtenä CREDUn yrityspartnereista toimiva Rockway on tarjonnut suomenkielistä musiikin verkko-opetusta yli kymmenen vuoden ajan.Tutkimuksen ympäristönä toimivat Rockwayn verkkovalmennukset jossa oppimateriaalit yhdistetään viikkotehtäviin ja webinaareihin. 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Petri Lounaskorpi

Kohderyhmä
Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Esittäjät

Myllykoski Mikko

Jyväskylän yliopisto

yliopistonopettaja


Ojala Aleksi

Helsingin yliopisto

yliopistonlehtori