Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Myllyviita Ari
  • 03.12.2021 13.30.00
  • Esityssali 35

Tiedekäytäntölähtöinen opetus - Suomen ja USA:n opetussuunnitelmien uusi näkökulma tiedeopetukseen

Kuvaus

Hankkeessa on lähdetty toteuttamaan tiedeopetuksessa uudentyyppisellä toimintamallilla. Siinä yhdistyvät Suomessa pitkään käytetty tutkivan oppimisen malli, USA:n uuden tiedeopetuksen opetussuunnitelman mukainen projektioppimisen malli. Itse olen ryhtynyt kutsumaan tätä mallia tiedekäytäntölähtöiseksi opetukseksi (TKL). TKL-oppimiselle on luonteenomaista:
• Toimintaa ohjaa kontekstualisoiva ohjaava kysymys.  
• Keskiössä ovat opetussuunnitelman tavoitteet (menetelmällinen ja käsitteellinen oppiminen).
• Opiskelijat opiskelevat/tutkivat ohjaavan kysymyksen suunnassa tukeutuen luonnontieteiden tietokäytäntöihin (scientific and engineering practices), joita ovat mm. luonnontieteellisten kysymysten esittäminen, mallien kehittely ja käyttö, tutkimusten suunnittelu ja tekeminen, aineiston analysointi ja tulkitseminen matemaattinen ja laskennallinen ajattelu, selitysten ra-kentelu, argumenttien esittäminen, tiedon käsitteleminen ja esittäminen. 
• Opiskelijat, opettaja ja muut yhteisön jäsenet opiskelevat yhteisöllisesti ja sitoutuvat opiskeluun ohjaavan kysymyksen suunnassa. 
• Opiskelijoiden opiskelua tuetaan (scaffolded), jotta he voisivat osallistua aktiviteetteihin lähikehityksen vyöhykkeellä.
• Opiskelijat luovat artefakteja jotka osaltaan vastaavat ohjaavaan kysymykseen ja osoittavat oppimista. Artefakti voi olla esimerkiksi graafinen esitys, kuvaus tai yhtälö.
• Opiskelussa hyödynnetään digitaalisia välineitä.

TKL-oppiminen tavoitteena on luoda ”optimaalisia oppimishetkiä”, joiden kautta oppija sitoutuu (engagement) opetusprosessiin. Tämän mallin taustalla ovat Flow-teoria (Csíkszentmihályi), jossa pyritään "psyykkisen entropian" vähentämiseen, ja Self-Determination-teoria SDT (Deci & Ryan), jossa motivaatiota haetaan luomalla omaehtoisuutta, kyvykkyyttä selviytyä haasteista ja yhteisöllisyyttä. Flow- ja SDT -lähtökohdat liittyvät sisäiseen motivaatioon ja sen vahvistamiseen oppimistilanteita kehittämällä ja opetuksen sisältöjä järjestelemällä TKL-oppimisen mallin mukaan. Hankkeessa on tutkittu sitoutumista mm. EMS-menetelmällä. Osana hanketta on kehitetty myös pre- ja posttestejä, joilla tulkitaan kognitiivista kehitystä. 

Hankkeeseen on liitetty useita tutkimussuuntia ja opettajankoulutusta (professional development, PD). Niin Suomessa että Yhdysvalloissa opetuksen toteuttamisessa korostuu mallintaminen (ja sitä tukevan tietotekniikan käyttö), artefaktien ja selittävien kuvausten luominen. Opettajankoulutuksen näkökulmasta tämä haastaa opettajia löytämään ns. perinteisen opetuksen sisälle tai sijaan tieteen käytäntöjen ja tieteen luonteen mukaisia lähestymistapoja ja oppimistilanteita (scientific practices). 

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 13.30.00
Päättyy
03.12.2021 14.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 35

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Jorma Joutsenlahti, Jorma Joutsenlahti

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot

Tiedeopetuksesta (kemia, fysiikka, biologia) vastaavat opettajat.

Esittäjät

Myllyviita Ari

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lehtori