Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kuosmanen Merja, Lehtinen Auli, Luokomaa Sanna, Nousiainen Tuula
  • 03.12.2021 09.45.00
  • Esityssali 21

TVT osana monilukutaidon pedagogiikkaa luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutuksessa

Kuvaus

Tässä foorumiesityksessä kerromme kokemuksia siitä, miten tieto- ja viestintäteknologia on kytkeytynyt monilukutaidon pedagogiikkaan opettajille suunnatussa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutushankkeissa (LUKILOKI ja LUKILOKI2) vuosina 2018-2021. Opetushallituksen rahoittama 15 op:n laajuinen koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille sekä erityisopettajille, ja se on jo tavoittanut yli 2500 opettajaa eri puolilta Suomea. Monimediaisen sisällön tulkinta ja tuottaminen läpäisevät eri muodoissaan kaikki kasvatus- ja koulutusasteet, ja TVT:tä hyödyntävä pedagogiikka konkretisoi opettajille laajaa tekstikäsitystä (POPS 2014) ja uusia lukutaitoja.

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti kaikki opettajat tarvitsevat TVT:n pedagogisen käytön osaamista, ja esimerkiksi Digiajan peruskoulu -selvityksessä (2019) on todettu tarve tukea opettajien myönteistä asennetta ja luottamusta TVT-osaamiseensa ja sen hyödyntämiseen. Myös ICILS 2018 -tutkimuksessa opettajien TVT-taitojen puute tunnistettiin merkittäväksi ongelmaksi suomalaisten oppilaiden monilukutaidon tukemisen kannalta. LUKILOKI-hankkeen kautta onkin tavoitettu paljon sellaisia opettajia, jotka eivät olisi hakeutuneet varsinaisiin TVT-koulutuksiin tai jotka ovat arvioineet suhtautumistaan digipedagogiikkaan kielteiseksi. Heterogeeninen osallistujajoukko on haastanut sekä tarjoamaan matalan kynnyksen ideoita aloittelijoille että kannustamaan edistyneempiä kehittämään TVT-pedagogiikkaansa pidemmälle. 

Sisältönäkökulmasta TVT:tä on painotettu erityisesti monilukutaidon sisällöissä eri kasvatus- ja koulutusasteilla. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat ovat tutustuneet digitaalisen tarinankerronnan toteuttamiseen päiväkodissa, kun taas yläkoulun ja toisen asteen opettajat ovat perehtyneet multimodaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen erityispiirteisiin omilla asteillaan. TVT on keskeisessä roolissa myös useammalla valinnaisella opintojaksolla, jotka liittyvät mm. luku- ja kirjoitustaitoja tukeviin digitaalisiin sovelluksiin, ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun soveltamiseen luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa, medialukutaitoon, nettilukutaitoihin sekä uusiin tuottavan ja yhteisöllisen kirjoittamisen tapoihin. Useimpien opintojaksojen suoritukseen kuuluu oman työn osana toteutettu opetuksen kehittämistehtävä, jolla on pyritty vahvistamaan sisältöjen ja työkalujen välitöntä soveltamista käytäntöön omassa työyhteisössä. Kehittämistehtävistä muodostunut yhteinen ideapankki tukee edelleen ideoiden jakamista ja jalkautumista työhön.

TVT:tä on hyödynnetty eri tavoin myös välineenä koulutuksen toteuttamisessa. Erityyppisten digitaalisten välineiden ja materiaalien monipuolisen käytön tavoitteena on sisältöjen oppimisen ja vuorovaikutuksen lisäksi ollut se, että samalla on haluttu havainnollistaa ja mallintaa näitä työkaluja käytännössä. Koulutus oli ensimmäisessä LUKILOKI-toteutuksessa mahdollista suorittaa sekä monimuoto- että verkko-opintoina, ja LUKILOKI2-hankkeen osalta on kehitetty monipuolisia etäopetus- ja hybridimalleja. Verkko-oppimisympäristöllä on opinnoissa suuri rooli - alustana käytetään Peda.net-ympäristöä, jonne on tuotettu ja koottu digitaalista materiaalia monessa eri muodossa: videoita, infograafeja, podcasteja, animaatioita, e-kirjoja, ruudunkaappausvideoita, artikkeleja sekä esimerkiksi ThingLinkillä ja Adobe Sparkilla luotuja monimediaisia esityksiä. TVT-välitteistä vuorovaikutteisuutta on toteutettu mm. verkkokeskusteluina ja vertaisarviointina sekä syksyllä 2020 käynnistyneessä LUKILOKI2-toteutuksessa webinaareina. 

Esityksessä jaamme esimerkkejä edellä kuvatuista TVT:n käyttötavoista sekä siitä, miten ne ovat siirtyneet osaksi osallistujien omaa työtä. Reflektoimme kokemuksia siitä, millaiset ratkaisut ovat toimineet, mitkä ovat olleet koulutuksen keskeisimpiä anteja opettajien TVT-osaamisen kannalta esimerkiksi suhteessa Digiajan peruskoulu -selvityksessä ja ICILS 2018 -tutkimuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tarpeisiin sekä mitä olemme oppineet tulevaa ajatellen. Opettajuus on muutoksessa, ja tulevaisuudessa tarvitaan laadukasta digipedagogiikkaan painottuvaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja jatkuvaa oppimista.

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 09.45.00
Päättyy
03.12.2021 10.15.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot

Esitys on suunnattu sekä opettajankouluttajille (perus- ja täydennyskoulutus) että eri kasvatus- ja koulutusasteiden opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Esittäjät

Kuosmanen Merja

Jyväskylän yliopisto

erityisasiantuntija


Lehtinen Auli

Jyväskylän yliopisto

yliopistonopettaja


Luokomaa Sanna

Jyväskylän yliopisto

yliopistonopettaja


Nousiainen Tuula

Jyväskylän yliopisto

erityisasiantuntija