Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Siven Miia, Pöysti Eveliina

Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen

Kuvaus

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan arviointimenetelmien monipuolisuutta sekä sellaista arviointia, joka on kannustavaa sekä oppimista ohjaavaa että edistävää. Perusteissa kannustetaan kehittämään sekä summatiivisen että formatiivisen arvioinnin menetelmiä osana oppilaan oppimisprosessia. Jotta muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuudet rakentuvat oppijan näkökulmasta tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, tulee arvioinnin tukea oppimista koko prosessin ajan ja olla selkeästi yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin, valittuihin oppimismenetelmiin ja koko prosessin rakenteeseen. Arviointi on opettajan tärkein pedagoginen työväline oppimisen ohjaamisessa. Näihin opetussuunnitelman ja tutkimustiedon esittämiin näkökulmiin etsitään ratkaisuja hankkeessamme.

Arviointiklubi-hanketta käsittelevässä foorumiesityksessä tutustumme hankkeen tavoitteisiin, toteutukseen ja käytännön kokeluihin ja toteutettuihin kehittämistehtäviin, jotka pureutuvat oppimisenaikaisen arvioinnin ja koulujen arviointikulttuurien kehittämiseen. Hanke yhdistää eri alueiden eri koulujen opettaji kyseisten teemojen pariin, sillä arviontikulttuureissa ja käytännön arviointityössä on paikoin merkittäviäkin eroja valtakunnallisesti mutta myös yksittäisten koulujen sisällä. Arviointklubissa osallistujan on mahdollista käydä hankkeen keskeisiä teemoja läpi niin omassa työyhteisössä kuin muista kouluista ja alueilta tulevien hankeosallistujien kesken. Hankkeen aikana tehdyt kokeilut kytkeytyvät erilaisten oppimisprosessien (esim. monialaiset oppimiskokonaisuudet) arviointiin, niissä testataan erilaisia tieto- ja viestintäteknologian sovelluksia arvioinnin tukena ja niiden perustana on arvioinnin tutkimustieto ja opetussuunnitelmien perusteiden linjaukset. Arviointikokeilujen suunnittelmien ja toteutusten jakaminen ja reflektointi hankeyhteisön kesken tukee jatkuvaa oman työn sekä oman koulun arviointikulttuurin kehittämistä.

Hankkeen koulutuskokonaisuus rakentuu monimuotoisesti toteutettavasta neljästä kokonaisuudesta: (1) Arviointiosaaminen ja opettajan kehittymisprosessi, (2) Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja prosessinarviointi, (3) Tieto- ja viestintäteknologia arvioinnin tukena ja (4) Arviointikokeilu koululla, reflektointi ja raportointi. Koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujille myös koulukohtaisen lähtötilanteen arvioinnin sekä tulosten analyysin kehittämistyön tueksi. 

Foorumiesityksessä käymme läpi keskeisiä oppimisenaikaisen arvioinnin haasteita sekä esittelemme joitain hankkeessa kehitettyjä arviointikokeiluja ja toimintamalleja sekä lähtötilanteen arvioinnista koottua tilastotietoa. Foorumiesitys valottaa niin keskeisimpiä onnistumisia kuin kipukohtia käytännön koulutyössä tehdyistä arvioinnin kokeiluista.

Esitysaineisto

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Siekkinen Piritta

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Myös perusasteen aineeopettajat.

Esittäjät

Siven Miia

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Nettilukion vetäjä


Pöysti Eveliina

Otavan Opisto

hankesuunnittelija

Tavoitteet


Aikataulu