Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Airola Jenni, Järvinen Jussi-Pekka, Kortelainen Arto, Nguyen Thang, Veermans Marjaana

OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa

Kuvaus

Koulu on oppiva yhteisö ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä tutkimiseen ja kokeilemiseen korostaen fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle.  (POPS, 2016.)

Yliopistokoulutuksen saaneilla opettajilla on hyvät valmiudet oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Samanaikaisesti myös opettajankoulutuksen haasteena on uudistua. Yliopistojen on löydettävä uusia opettajien perus- ja täydennyskoulutusmalleja vastatakseen koulutuskentän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Viiden yliopiston opettajankoulutuksen osaamisen yhdistävä OKM:n rahoittama ”OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisössä” -hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaisen opettajankoulutuksen toimintamallia, jossa opettajien digipedagogista osaamista uudistetaan kehittäjäyhteisössä opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien, tutkijoiden ja kentällä toimivien opettajien kanssa. Toiminnan lähtökohtana ovat koulujen opettajien työssään kohtaamat ongelmat, joita ratkaistaan eri toimijoista muodostuvassa kehittäjäyhteisössä hyödyntäen yhteisöllistä oppimista sekä tietoverkkojen mahdollisuuksia. Samanaikaisesti vahvistetaan opettajien ja opettajaopiskelijoiden digipedagogista osaamista ja aktiivisen oppimisen taitoja.

Turun yliopiston osahankkeessa on mukana kolme varsinaissuomalaista koulua: yksi alakoulu ja kaksi yhtenäiskoulua. Syyskuusta 2018 alkaen Turun opettajankoulutuslaitoksen tieto- ja viestintäteknologian perus- ja aineopintoja sivuaineenaan opiskelevat opiskelijat ja yhteistyökoulujen opettajat ovat yhdessä kehittäneet opetusta, jossa hyödynnetään teknologiaa. Opettajat ovat valinneet opetettavan luokkansa opetussuunnitelmasta aiheita, joihin he haluaisivat digipedagogista tukea. Teknologian tarkoituksena on tukea, ohjata ja kehittää oppimista. Yhteissuunnittelua on tehty tapaamisissa paikan päällä tai verkon välityksellä. Teknologioina yhteisprojekteissa on käytetty robotiikkaa, Maker-kulttuurin välineitä, väriavainnusta (green screen), dokumentointia Office365-ympäristössä ja paikkatietopelejä.Toimintamallin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tehtyjen havaintojen perusteella.

ITK-konferenssissa esittelemme, miten opettajat ja opettajaopiskelijat yhteentuova toimintamalli on toiminut käytännössä ja kerromme, millaisia kokemuksia kehittämistyöhön osallistuneilla toimijoilla on ollut.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Pasi Silander

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot

Esitys perusopetuksen koulujen rehtoreille ja opettajille, yliopistojen opettajille, sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yliopistojen ja koulujen välisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Esittäjät

Airola Jenni

Turun yliopisto

Projektitutkija


Järvinen Jussi-Pekka

Turun yliopisto

Yliopisto-opettaja


Kortelainen Arto

Turun yliopisto

Yliopisto-opettaja


Nguyen Thang

Turun yliopisto

Tutkimusavustaja


Veermans Marjaana

Turun yliopisto

Apulaisprofessori

Tavoitteet


Aikataulu