Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Laamanen Merja, Ladonlahti Tarja, Uotinen Sanna

Opiskelijan tunnistaminen ja arviointi digitaalisissa oppimisympäristöissä – uudet mahdollisuudet

Kuvaus

Digitalisaation myötä tulevaisuuden oppimisympäristöt ovat entistä monimuotoisempia ja tuovat uusia joustavia tapoja opiskeluun. Tämä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Kansainvälistyminen, elinikäinen oppiminen ja työelämän yhteys ovat tänä päivänä keskeisiä koulutussektorilla. Tämä tarkoittaa usein sitä, että mahdollisuus etänä ja digitaalisissa ympäristöissä opiskeluun on entistä tärkeämpää. Etäopiskelu vaatii uusia välineitä opiskelijan tunnistamiseen ja opiskelun arviointiin erityisesti silloin, kun opinnot suoritetaan kokonaan etänä ja jopa toiseen maahan tai maanosaan.

Näihin muuttuviin tarpeisiin eurooppalainen TeSLA-hanke (Horizon 2020) kehitti sähköisen arviointijärjestelmän, jolla voidaan luotettavasti tunnistaa ja arvioida yliopistojen etäopiskelijat sekä varmistaa tehtävien tekijän henkilöllisyys. Vuonna 2016 alkaneessa hankkeessa rakennettiin myös eurooppalaista etäopetuksen viitekehystä. Etätunnistusmenetelmät perustuvat kasvon-, äänen-, näppäilyn- ja tekstityylin tunnistukseen. TeSLA-järjestelmään kytkeytyy myös plagiaatintunnistusjärjestelmä. Hankkeessa on mukana 18 yliopisto-, yritys- ja korkeakoulujen laadunvarmistustoimijaa eri puolilta Eurooppaa. Järjestelmää testattiin kolmessa eri vaiheessa hankkeen seitsemässä pilottiyliopistossa ja sitä testasi yhteensä n. 19 000 opiskelijaa. Testaamiseen ja kehittämiseen osallistui myös opinnoissaan eri syistä yksilöllisiä ratkaisuja tai erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Jyväskylän yliopisto oli hankkeessa mukana yhtenä pilottiyliopistona ja ainoana pohjoismaisena toimijana.

Esityksessä kerromme millaisia mahdollisuuksia TeSLA-järjestelmä tuo etäopiskeluun ja millaisia kokemuksia sen käytöstä on saatu. Tunnistamisen välineet tuovat opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskeluun, mutta niihin voi liittyä erilaisia ennakkoluuloja, asenteita ja odotuksia. Opiskelijat testasivat etätunnistusmenetelmiä hankkeen eri vaiheissa ja heidän kokemuksiaan kartoitettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluilla sekä kyselyillä. Aineistoon pohjautuen esittelemme opiskelijoiden suhtautumista eri etätunnistusmenetelmien käyttöön. Lopuksi annamme käytännön vinkkejä eri etätunnistusvälineiden käytettävyydestä ja hyödyntämisestä koulutusorganisaatiossa.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Rongas Anne

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot

Esitys soveltuu korkeakoulusektorille niin opetus- kuin ICT-henkilöstölle, sekä asiantuntijoille, suunnittelijoille, ohjaajille, koordinaattoreille, hallintohenkilöstölle, rehtoreille ja johtajille. Se sisältää kiinnostavaa tietoa myös toisen asteen vastaaville henkilöille.
 

Esittäjät

Laamanen Merja

Jyväskylän yliopisto

IT-asiantuntija


Ladonlahti Tarja

Jyväskylän yliopisto

Yliopistonopettaja


Uotinen Sanna

Jyväskylän yliopisto

Yliopistonopettaja

Tavoitteet


Aikataulu