Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Hirvensalo Virpi

Paikkatietoa lukioihin etäkoulutuksien ja geomentoreiden avulla

Kuvaus

Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa. Samalla erilaisten paikkatietoa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden määrä on kasvanut huomattavasti arjessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja työelämän eri aloilla. Paikkatiedon peruskäyttötaitojen voidaan katsoa olevan osa kansalaisten monilukutaitoa, josta on selvää hyötyä opiskeluissa ja myöhemmin työelämässä.

Myös koulukäyttöön suunnattujen paikkatietoa hyödyntävien palveluiden määrä on lisääntynyt. Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä oppimisen palveluita tarvitaan esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun.  

Eri organisaatiot ja yritykset tarjoavat nykyisin paljon avointa tietoa. Sen löytäminen ja hyödyntäminen ei vain ole vielä kovin helppoa tavalliselle kansalaiselle tai nuorelle.

Näihin tarpeisiin vastaamiseksi aloittaa “Paikkatieto ja avoin data” –hanke virallisesti vuodenvaihteessa 2018˗2019. Se on suunnattu pääasiassa lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Hankkeella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin luodaan yhdessä opettajien kanssa oppiaineita integroivia pedagogisia malleja, jotka keskittyvät luonnontieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan ja taideaineisiin. Mallit kannustavat oppijoita hyödyntämään ja tuottamaan itse paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa omissa projekteissa.

Toiseksi hankkeessa järjestetään myös etäkoulutustilaisuuksia, joissa opettajat kuulevat erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää paikkatietoa ja avointa dataa osana opiskelua.

Kolmanneksi hanke perustaa geomentoriverkoston. Se on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään.

Verkoston toiminnan tavoitteena on pyrkiä saamaan paikkatietoaineistot ja -palvelut aktiiviseen käyttöön ja kaikkien hyödyksi. Mitä paremmin näitä osataan hyödyntää kouluissa jo varhaisessa vaiheessa, sitä taitavampia nuoret ovat jatko-opinnoissa ja kykenevät myöhemmin työelämässä käyttämään paikkatietoa yhteiskunnan hyväksi.

Hankkeessa on vahva viestinnällinen painotus. Hankeviestintä tapahtuu blogissa ja Facebookissa nimellä Kartta.nyt.

 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Teemu Leinonen

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Hirvensalo Virpi

Turun kaupunki, sivistystoimiala

projektikoordinaattori

Tavoitteet


Aikataulu