Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Laura Hirsto

Peruskoulun oppilaiden itseohjatun oppimisen osaaminen suhteessa tablettien käyttöön ja pedagogiikkaan

Kuvaus

Aikaisempi tutkimus on tuottanut varioivia näkökulmia tablettien vaikutuksista oppimiseen. Näyttää kuitenkin siltä, että oppilaat ovat pääasiassa kokeneet työskentelyn tablettitietokoneiden kanssa myönteisesti (mm. Dundar & Akcayir, 2012; Huang et al., 2012), ja että monissa sisällöllisissä teemoissa tabletit ovat tukenee oppilaita oppimisessa (Hassler ym. 2016).

Tässä Foorumissa on tarkoitus kuvata perusopetuksen oppilaiden tablettiopetuksen kokemuksia suhteessa siihen, minkälaiset oppimisen itsesäätelyn taidot heillä on. Aineistona on 367 perusopetuksen oppilaan vastaukset e-lomakekyselyyn, joihin vastattiin koulussa oppituntien aikana. Tulosten perusteella näyttää siltä, että vastaajien joukosta oli eroteltavissa kolme erilaista itsesäätelyn osaajajoukkoa. Ryhmittely toteutettiin K-means klusterointi menetelmällä, mikä pyrkii löytämään aineistosta mahdollisimman paljon toisistaan eroavia ryhmiä. Yksi ryhmä (n=112) muodostui oppilaista, jotka näyttivät olevan hyviä säätelemään omaa oppimistaan, asettamaan oppimiselleen tavoitteita, monitoroimaan omaa oppimistaan ja ajankäyttöön, mutta heillä oli kuitenkin jonkin verran vaikeuksia tehtävää välttelevän käyttäytymisen kanssa. Toinen joukko (n=127), piti sisällään oppilaat, joilla oli erilaisia vaikeuksia säädellä omaa oppimistaan. Kolmas joukko (n=128) oli puolestaan hyviä säätelemään omaan oppimistaan.  

Vahvat oppimisen itsesäätelijät näyttivät käyttävän tabletteja yksilölliseen työskentelyyn muita ryhmiä enemmän. Heikot säätelijät käyttivät tabletteja muita ryhmiä vähemmän yhteistyöskentelyyn ja hyödynsivät tabletteja vähemmän monimuotoisesti. Ne suhteellisen hyvät oppimisen säätelijät, joilla oli haasteita tehtävää välttelevän käyttäytymisen kanssa, käyttivät tabletteja muita ryhmiä enemmän internetin selaamiseen ja pelaamiseen.

Opettajien käyttämä itseohjautuvuutta tukeva pedagogiikka näytti liittyvä tablettien hyödyntämiseen yhteistyössä ja moniulotteisesti. Myös tiedonhakua ja yhteistoiminnallista tiedonrakentelua tuettiin useimmiten yhteistoiminnallisella ja moniulotteisella tabletin käytöllä.

Esityksessä tarkastellaan tuloksia ja tablettipedagogista työskentelyä konkreettisesti, ja nostetaan esille muutamia tuloksista nousevia sovelluskohteita.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Suomen Akatemia, Marja Kylämä

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Esityksen kohderyhmänä on perusopetuksen toimijat. Myös luokanopettajat ja perusopetuksen opettajat saavat barmsti ideoita mobiilioppimiseen ja opetuksen suunnitteluun.

Esittäjät

Laura Hirsto

Itä-Suomen yliopisto/Helsingin yliopisto

Prof./Dosentti

Tavoitteet


Aikataulu