Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa

  • Airola Jenni, Järvinen Jussi-Pekka, Kortelainen Arto, Nguyen Thang, Veermans Marjaana

*Koulu on oppiva yhteisö ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä tutkimiseen ja kokeilemiseen korostaen fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle.  (POPS, 2016.)* *Yliopistokoulutuksen saaneilla opettajilla on ...

Robotiikkakilpailut oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kriteerinä ja mittarina

  • Santakallio Esa, Viitanen Reetta

Riihimäen kaupunki on kehittänyt robotiikan opetusta keväästä 2014 lähtien, jolloin se alkoi kerhotoimintana. Syksyllä 2016 aloitettiin opetussuunnitelmaperusteinen robotiikkaopetus pilottikokeiluna. Vuoden 2018 syyslukukaudenalusta robotiikkaopetus on laajentunut opetussuunnitelmaperusteiseksi kaikki peruskoulun luokka-asteet ja oppilaat kattavaksi robotiikan opetussuunnitelmaksi ja sen toimeenpanoksi. Puheenvuorossa esitellään Riihimäen robotiikkaopetuksen opetussuunnitelmat sekä robotiikan op...

Monipuolinen arviointi lukiossa

  • Partala Tanja, Rongas Anne

Lukion uuden opetussuunnitelman maininta monipuolisista arviointimenetelmistä on herättänyt opetushenkilöstön pohtimaan arviointikäytänteitä ja arviointikulttuuria. Arvioinnin monipuolistaminen koskettaa erityisesti oppimisen aikaista arviointia ja palautetta. Kuinka monipuolistaminen käytännössä tulisi toteuttaa? Miten sitä toteutetaan suurten ryhmien kanssa eri oppiaineiden kannalta mielekkäästi ja niin, että se kannustaa ja antaa realistisen käsityksen opiskelijalle hänen tiedoistaan, taidois...

Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä

  • Niva Arto, Talsta Ismo

Oulun kaupunki osallistui kolme vuotiseen kehittämishankkeeseen, jonka aikana lokalisoitiin irlantilaista Digital Schools of Excellence-kriteeristöä ja arviointimallia. Eurooppalaisessa yhteistyössä hanke nimettiin Digital Schools of Europe, jonka lyhenne on DSoE. Irlannissa jo usean vuoden ajan toiminut arvionti on kannustanut kouluja arvioimaan omaa digitalisaation tasoaan ja sertifioitumaan DSoE-kouluna. Toiminta on verrattavissa esimerkiksi Vihreä lippu-ohjelmaan ja sertifiointiin. Ihan alu...

Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen

  • Siven Miia, Pöysti Eveliina

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan arviointimenetelmien monipuolisuutta sekä sellaista arviointia, joka on kannustavaa sekä oppimista ohjaavaa että edistävää. Perusteissa kannustetaan kehittämään sekä summatiivisen että formatiivisen arvioinnin menetelmiä osana oppilaan oppimisprosessia. Jotta muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuudet rakentuvat oppijan näkökulmasta tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, tulee arvioinnin tukea oppimista koko prosessin ajan ja olla selkeä...

Digitaalinen dialogi kodin ja koulun välillä - huoltajat kumppaneina arvioinnin kehittämisessä

  • Kontkanen Sini, Pöntinen Susanna, Räty-Záborszky Sinikka

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti koulussa on keskeistä kehittää oppimista tukevan digitaalisen arviointikulttuurin luomista yhteistyössä kodin kanssa. Posterissa kuvataan syksyllä 2018 alkanutta opetuksen tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tiivistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja oppimista tukevan arviointikulttuurin luomiseksi digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Painopisteenä on tukea oppilaiden itsearvio...

Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa

  • Nousiainen Tuula, Peltonen Marika, Vesisenaho Mikko

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus. Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja...