Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuuriperintökasvatukseen

 • Vihreälehto Ira

Vuonna 2018 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran maailmanperintökasvatuksen hankkeessa tuotettiin videoita Suomen maailmanperintökohteista. Suomenlinnan alakoululaiset käsikirjoittivat ja kuvasivat videoita Suomenlinnasta. Merenkurkun alueella Mustasaaren keskuskoulu ja Norra Korsholms skola tekivät kaksikieliset videot yhteistyössä ja Verlassa 2 ammattikoululaista paneutui sen historiaan ja nykytilaan. Vuonna 2019 tavoitteena on saada videot lopuistakin Suomen maailmanperintökohteista. Es...

Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa

 • Manninen Annukka, Sergejeff Johanna

*Opiskelu lähikoulussa on epäilemättä paras ratkaisu kaikille. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Erilaisten psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten ongelmien vuoksi oppilas saattaa olla pois lähiopetuksesta pitkiäkin aikoja. Poissaolojen lisääntyminen nostaa puolestaan kynnystä kouluunpaluuseen. Vaikka lähiopetukseen osallistuminen takkuaa, elää haave päättötodistuksesta usein vahvana. Kotona opiskelevan oppilaan pedagoginen tukeminen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi tehtäväksi.* *Til...

AMK-verkkotutkinnon suunnittelu ja toteutus – muutostarpeet, kokemuksia ja vinkkejä

 • Marstio Tuija, Saarikoski Ville

Laurea ammattikorkeakoulussaon tuotettu viime vuosina kokonaisia amk-tutkintoja verkkoon. Nyt kokemusta on kertynyt usealta koulutusalalta ja ensimmäiset opiskelijat putkahtavat pian työmarkkinoille. Tosin merkittävällä osalla näistä opiskelijoista on jo työelämäkokemusta ja he hakevat koulutuksesta mahdollisuuksia kehittyä työssään, työllistyä tai vaihtaa alaa. Verkko-opiskelijamme asuvat eri puolilla Suomea sekä ulkomailla. Verkko-tutkintojen tuottamisen yhteydessä olemme etsineet vastauksia j...

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi

 • Kylmäkoski Merja, Lundbom Pia

Esityksen tulokulma on *opetuksen lähentyminen digitalisoituvaan yhteiskuntaan ja työelämään sekä digitaalinen muutos opetuksen toteutuksessa.* Esitys käsittelee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöopintoihin sisältyvässä opinnäytetyöseminaarissa tapahtuvan *opinnäytetyön esittelyn toteutustavan muuttamista *tilaan ja paikkaan sidotusta live-esityksestä *ajasta ja paikasta riippumattomaksi digitaaliseksi esitykseks*i. Kehittämistyön lähtökohtana on ollut opinnäytetyöseminaarin tavoite tehdä tunn...

Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista

 • Kulmalainen Mikko, Nyyssönen Kimmo, Paavilainen Teija, Räty Sini, Sarajärvi Mikko

Toimintasessiossa tutustutaan erilaisiin tapoihin käyttää 360-kuvaa ja virtuaalitodellisuutta osana peruskoulussa toteutettavaa ilmiöoppimista. Toimintasession aikana osallistujat tutustuvat oppilaan roolissa valmiiden VR-materiaalien käyttämiseen sekä tuottamiseen. Toimintasession aikana osallistujat työskentelevät tiimeissä valitsemansa ilmiön parissa. Työskentelyn eteneminen noudattaa tutkivan oppimisen mallia. Osallistujat saavat session aikana kokemuksia erilaisista VR-laseista (esimerkiks...

Haluatko oppia maailmanympärimatkalla?

 • Alkio Riku, Kangasniemi Jouni, Mantua-Kommonen Kirsi, Viskari Maaret

Suomalaista koulutusta vaivaa kiire, säästöjä haetaan jatkuvasti, koulut homehtuvat pystyyn  ja välillä kukaan ei tunnu viihtyvän koulussa. Ilmiöistäkin pitäisi ottaa oppia ja koppia. Digiloikkiakin on otettu jo vaikka kuinka monta kertaa. ITK:n historiassakin on nähty näitä hyppyjä jo 30 vuoden ajan. Moni muukin asia on meillä koulutuksessa ihanasti rempsallaan ja kehittää pitää koko ajan. Kriittinen opettaja ei voi kuin ihmetellä mihin Suomi on menossa... - No tule kuitenkin kuulolle, sillä......

Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku

 • Kainulainen Johanna, Kainulainen Johanna, Peltonen Marika

*Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan hyvinkin paljon erilaisia taitoja tieto-ja viestintätekniikkaan liittyen. Millaista TVT-osaamista ylipäätään vaaditaan kasvatusalan asiantuntijoilta/opettajilta, ja mitä osaamista heillä on oltava koulutuksen päättyessä ja työelämään siirtyessään? Olemme toteuttamassa muutosta opettajankoulutuksen TVT-osaamisen mallintamiseen/kartoittamiseen kehitettävällä osaamispolulla, jossa jokainen voisi kehittyä itse omalla polullaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tav...

Vuoden parhaat digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät

 • Honkonen Kaisa, Keihäs Piia, Kesämaa Niina, Tamminen Titi

Jo 18. kerran järjestettävä valtakunnallinen *eEemeli-laatukilpailu *etsii vuosittain parasta digitaalista oppimisratkaisua. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja. Tilaisuudessa esitellään loppukilpailuun yltäneet oppimisratkaisut sekä julkistetaan voittajat. Asiantuntijaraati palkitsee vuoden parhaan oppimisratkaisun rahapalkinnolla sekä kiertä...

Miten lisätty todellisuus taipuu oppilashuollon työvälineeksi?

 • muuri Maria, Myllymäki Kirsi

Esityksessä esitellään syksyllä 2018 Jätkäsaaren peruskoulussa toteutettu kokeilu, jossa oppilashuollon henkilökunta otti käyttöönsä lisätyn todellisuuden sovelluksen sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelussa. Kokeilu toteutettiin yritysyhteistyönä. Kokeilun tavoitteena oli tarkastella ja saada uraauurtavia kokemuksia siitä, miten uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää oppilashuollon asiakastyössä. Tavoitteena oli kehittää uutta työvälinettä niin oppilashuollon arkeen; niin pienryhmä...

Innostu ilmiöoppimisesta - kokeile käytännössä.

 • Autere Linn, Harjula Veli-Matti, Jarva Jesse, Laakkonen Jerkka, Nyblin Susanna, Salovesi Anne, Tolonen Tomi, Toroi Lotta

Ilmiöoppimisen asiantuntijaopettajatiimi esittelee ja osallistaa kokeilemaan toiminnallisuuden, sekä käytännön esimerkkien kautta hyväksi koettuja metodeja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi digitalisaation tukemin menetelmin. Toimintasessioon osallistuva saa ohjatusti ja monipuolisesti tutustua valitsemiinsa aihealueisiin esim. pelillisyyden, lisätyn- & virtuaalitodellisuuden, pilvipalveluiden, portfoliooppimisen ja uusimpien sovellusten käytön kautta, sekä keskustella pienryhm...

Hologrammiteknologian mahdollisuuksista opetuskäytössä

 • Hatakka Olli, Hyttinen Mikko

***Johdanto*** Opetusteknologia saa yhä moniulotteisempia muotoja tietoteknologioiden ja erilaisten representatiivisten menetelmien kehittymisen myötä. Verkkokapasiteetin ja laskentatehon lisääntyminen edistää uudenlaisten opetus- ja oppimisteknologian käyttöönottoa erilaisissa oppimistilanteissa. Yksi tällainen nouseva trendi on Hologrammiteknologian käyttö ilmiöiden, tilojen ja henkilöiden kuvantamisessa. Hologrammiteknologia voidaan yhdistää virtuaalisen (VR) ja lisättyyn (AR) todellisuuden s...

Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä

 • Alastalo Tarmo, Ignatius Maarit

Pitkäkestoisen ja tuetun osaamisen kehittämisprosessi on hyödyksi opettaja selviytymiseen digitaalisuuden muutospyörteissä. Esitys antaa vastuksia kysymyksiin: Miten työtapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta on tuettu organisaation taholta? Miten opintojaksoja on suunniteltu pedagogisesti eheäksi kokonaisuudeksi. Väitämme, että hallittu kehittämisprosessi tuo tuloksia, joita strategiaamme on kirjattu. Opettajuuden muutoksen ja digipedagogisen kehittämisen työkaluna on käytetty Puenteduran S...

Flippaamisella mahdollisuus muutokseen

 • Hirsto Laura, Sointu Erkko, Kankaanpää Jenni, Ronkainen Antti, Vahimaa Pasi, Valtonen Teemu

Opetus-oppimiskulttuurin muutos eri kouluasteilla voi olla haasteellista. Tässä toimintasessiossa tarjotaan osallistujille mahdollisuus kokea yksi toimivaksi todettu lähestymistapa muutoksen mahdollistamiseen. Toimintasessio rakentuu 15 minuutin alustukseen, 45 minuutin learning cafe-tyyppiseen työskentelyyn ja 15 minuutin lopetukseen yhteiskeskusteluineen. Muutoksessa pedagogiseksi lähestymistavaksi valittiin käänteinen opetus (Flipped Classroom; FC). Muutoksen toteuttajilla oli siitä positiiv...

Mysteerikoulu - oppilaat ratkovat oppimispolun varrella olevia oppimistehtäviä, joissa tarvitaan itsenäisiä tiedonhankintataitoja

 • Uusi-Viitala Jyrki, Virtanen Niko, Vuorio Jaakko

Mysteerikoulussa on kyse oppiainerajoja rikkovista ja laaja-alaisista (esim. yrittäjyyskasvatus) oppisisällöistä, joissa oppilaita osallistetaan ja ohjataan toimimaan aktiivisena tiedonhankkijana ja tiedon jäsentelijänä. Oppimiskokonaisuudet ovat verkossa oppimispolkuina, jotka noudattelevat soveltaen tutkivan oppimisen vaiheita.Oppimispolkujen varrella on myös itse- ja vertaisarviointiin liittyviä tehtäviä. Oppimispoluilla on lisäksi ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä ja vaativia mysteereitä. ...

Luovaa STEAM oppimista Värkkäämössä

 • Hiltunen Emilia, Sillanpää Ville

Värkkäämö on Oulussa Yli-Iin koululla kehitetty oppimisympäristö ja tapa oppia, jonka tavoitteena on teknologiaa hyödyntäen löytää oppilaiden vahvuuksia, innostaa heitä tieteen ja tekniikan pariin, tukea itsetuntoa, luovuutta ja tiimityötaitoja sekä parantaa opiskelumotivaatiota. Värkkäämössä oppijat pääsevät tekemään käsillään ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Värkkäämöpedagogiikka on yhdistelmä Makerspace- ja Fablab työskentelyä, sekä STEM/STEAM ideologiaa. Näistä aineksista on kehitetty ...

Ohjelmoinnin perusteet lukiossa ja yläkoulussa

 • Harju Teppo, Kulmala Salli

Ohjelmointia tulee opettaa opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa, mutta sitä /voi /opettaa myös lukiossa. Me workshopin pitäjät olemme aineenopettajia Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta. Kokemuksemme perusteella opettajan ei tarvitse olla ohjelmointiguru mahdollistaakseen oppimista. Workshopissa käydään läpi case-esimerkkinä lukiossamme järjestetty Ohjelmoinnin perusteet -kurssi, joka on matematiikkalinjamme opiskelijoille pakollinen. Tutustutaan casen pohjalta erilaisi...

Pienillä asioilla parempaa verkko-opettajuutta

 • Hirard Tiina, Kuusisto Hannele

Posterissa jaetaan vinkkejä siitä, miten pienillä asioilla saadaan aikaan parempaa, selkeämpää ja opiskelijaystävällisempää verkkomateriaalia. Värien käyttö, tehtävien vaativuuden pisteytys, opettajan opasvideo ja/tai videoterveiset, selkeä aikatatulutus jne. Digivinkkejä jakamassa Turun ammattikorkeakoulun Digipedagogiikan opettaja. ...

STEAM-opinpolku

 • Niva Arto, Pitkänen Kati, Sánchez Iván, Vorne Paula

Olemme Oulussa aloittaneet STEAM opinpolun rakentamisen perusopetukseen. Vaikka toiminta on vasta alussa on meillä jo nyt paljon hyviä ideoita siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää. STEAMin jalkauttaminen suomalaisen koulun toimintakulttuuriin vaatii paljon keskustelua ja yhteistä suunnittelua. Se ei saa olla päälle liimattua, vaan osa arkista tekemistä. Uudessa OPS:issa monialaisten oppimiskokonaisuuksien jalkauttaminen koulun arjen toimintaan on osoittautunut vähi...