Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina

 • Halavaara Sari, Lehtonen Juha-Pekka

Virtuaalitodellisuuden käyttö lukion kursseilla on ollut toistaiseksi vähäistä. Tarjolla on monenkirjavia teknologisia ratkaisuja ja kalliita VR-laseja. Kouluilla ei ole varaa hukkainvestointeihin, joten opettajat ovat jääneet odottamaan virtuaalitodellisuuden suurta läpimurtoa, vaikka VR-teknologia tuottaisi merkittävää lisäarvoa oppimiseen jo nytkin. Teimme ensimmäiset opetuskokeilut käyttäen hyväksi verkosta löytyviä valmiita ja ilmaisia 360° -videoita. Ne olivat heikosti sovellettavissa ope...

Koukuttaako puhuva pää verkossa?

 • Korhonen Risto, Meklin Soili

Verkkokoulutusta ja webinaareja järjestetään liki jokaisessa oppilaitoksessa ja kaikilla kouluasteilla. Verkko-opetuksen lisäämistä ajavat ensisijaisesti monet muutokset oppilaitoksien resursseissa, mutta myös esimerkiksi opetuksen saatavuuden lisääminen. Esimerkiksi Suomessa on yhä enemmän vieraita uskontoja ja kieliä, ja oppijat voivat verkko-opettamisen avulla saada hyvän opettajan tuekseen. Erilaisia teknologioita on hyvin tarjolla ja se mahdollistaa hakemaan säästöjä. Mutta onko opetus laad...

Virtuaalisuus haastaa opettajan ja opiskelijan

 • Ilomäki Liisa, Lakkala Minna

Esityksessämme kerromme tutkimustuloksia opettamisesta ja oppimisesta virtuaalisessa luokkahuoneessa lukiotasolla.  Perinteisestä luokkaopetuksesta virtuaalinen luokkaopetus eroaa siitä, että opiskelijat voivat olla fyysisesti ’missä tahansa’ oppituntien aikana, mutta he ovat virtuaalisesti läsnä. Perinteisestä itsenäisestä verkko-opiskelusta virtuaalinen luokkaopetus eroaa siinä, että oppitunnit ovat opettajan vetämiä ja opiskelijat ovat ’läsnä’ oppitunneilla, vaikka opetus toteutetaan verkossa...

Virtuaalilaboratorio luonnontieteiden opiskeluun

 • Karjalainen Tero, Sointu Erkko, Vartiainen Paavo, Vahimaa Pasi, Valtonen Teemu

Luonnontieteiden syvällinen oppiminen käytännössä vaatii teoriaopintojen oheen käytännön laboratoriotyöskentelyä. Nykyaikaiset ja asianmukaiset laboratoriotilat ja mittalaitteet ovat usein kalliita, vaativat mahdollisesti erityistilan ja jossain tapauksissa myös ylläpitohenkilöstön. Tästä syystä jokaisella opetusta antavalla yksiköllä ei ole välttämättä resursseja ylläpitää asianmukaista laboratoriota, joka ei myöskään ole tarkoituksenmukaista. Yksi ratkaisu tähän on olemassa olevan laboratorion...

Fillarilla - polkupyöräkasvatuksen oppimisympäristö ja virtuaalilasit

 • Peltola Kari, Tuomikoski Satu, Vuorio Jaakko

Fillarilla (https://fillarilla.fi/) on Liikenneturvan digitaalinen oppimisympäristö, jossa koululainen (3.-6 lk.) voi testata omaa tietämystään pyöräilystä ja oppia lisää turvallisesta pyöräilystä. Fillarillan tavoitteena on kehittää alakoululaisten ennakointitaitoja ja kannustaa heitä havaintojen tekemisen, ajotaitojen, liikkumisvalintojen ja sääntöjen harjoitteluun niin koulussa kuin kotona. Fillarilla koostuu sähköisestä oppimisympäristöstä sekä virtuaalitodellisuusympäristöstä, joten palvelu...

AMK-verkkotutkinnon suunnittelu ja toteutus – muutostarpeet, kokemuksia ja vinkkejä

 • Marstio Tuija, Saarikoski Ville

Laurea ammattikorkeakoulussaon tuotettu viime vuosina kokonaisia amk-tutkintoja verkkoon. Nyt kokemusta on kertynyt usealta koulutusalalta ja ensimmäiset opiskelijat putkahtavat pian työmarkkinoille. Tosin merkittävällä osalla näistä opiskelijoista on jo työelämäkokemusta ja he hakevat koulutuksesta mahdollisuuksia kehittyä työssään, työllistyä tai vaihtaa alaa. Verkko-opiskelijamme asuvat eri puolilla Suomea sekä ulkomailla. Verkko-tutkintojen tuottamisen yhteydessä olemme etsineet vastauksia j...

Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista

 • Kulmalainen Mikko, Nyyssönen Kimmo, Paavilainen Teija, Räty Sini, Sarajärvi Mikko

Toimintasessiossa tutustutaan erilaisiin tapoihin käyttää 360-kuvaa ja virtuaalitodellisuutta osana peruskoulussa toteutettavaa ilmiöoppimista. Toimintasession aikana osallistujat tutustuvat oppilaan roolissa valmiiden VR-materiaalien käyttämiseen sekä tuottamiseen. Toimintasession aikana osallistujat työskentelevät tiimeissä valitsemansa ilmiön parissa. Työskentelyn eteneminen noudattaa tutkivan oppimisen mallia. Osallistujat saavat session aikana kokemuksia erilaisista VR-laseista (esimerkiks...

Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista

 • Paananen Henry, Välkkynen Jari

Viime vuosina ammatillisen koulutuksen monilla aloilla opeteltavia käden taitoja on ollut mahdollista harjoitella uudella kustannuksia vähentävällä ja harjoittelutunteja lisäävällä menetelmällä. Lisätystä ja virtuaalitodellisuudesta on tulossa suosittu oppimisen tukiväline varsinkin ammatillisen koulutuksen kädentaitojen alkuvaiheen harjoittelun tueksi. Tilannesidonnaisen oppimisen teoria tukee tätä. että tieto tulisi pystyä sitomaan aitoihin stimulaatioihin, jotta niistä tulee oppijoille merki...

Virtuaaliympäristöt ja robotiikka amiksessa

 • Eerola Pekka, Laakkonen Laura, Lokka Hanna

Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön yhdistelmät eli mixed reality sekä robotiikka yleistyvät lähivuosina nopeasti työelämässä. Ammatillisten opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osaamista tähän tarpeeseen tulee kehittää työelämäyhteistyössä. Ammatillinen koulutus elää jatkuvassa muutoksessa ja paineessa. Miten pysymme työelämän kehitystarpeiden mukana?  Hankkeessamme kehitetään eri alojen virtuaalisia oppimisympäristöjä ja tekoälyn hyödyntämistä oppimisessa. Tavoitteena on monipuolistaa ja...

Hologrammiteknologian mahdollisuuksista opetuskäytössä

 • Hatakka Olli, Hyttinen Mikko

***Johdanto*** Opetusteknologia saa yhä moniulotteisempia muotoja tietoteknologioiden ja erilaisten representatiivisten menetelmien kehittymisen myötä. Verkkokapasiteetin ja laskentatehon lisääntyminen edistää uudenlaisten opetus- ja oppimisteknologian käyttöönottoa erilaisissa oppimistilanteissa. Yksi tällainen nouseva trendi on Hologrammiteknologian käyttö ilmiöiden, tilojen ja henkilöiden kuvantamisessa. Hologrammiteknologia voidaan yhdistää virtuaalisen (VR) ja lisättyyn (AR) todellisuuden s...

Ilmiölähtöinen oppiminen laajennetun todellisuuden oppimisympäristöissä (XR)

 • Lähtevänoja Antti

Foorumiesitys tulee käsittelemään tutkivaa oppimista laajennetun todellisuuden (XR) avulla. Laajennetun todellisuuden avulla voidaan vierailla paikoissa ja tilanteissa, joihin ei ole esimerkiksi kustannusrajoitteista, aikarajoitteista (historia), fyysisistä rajoitteista tai eettisistä syistä muuten mahdollista vierailla. On kuitenkin tärkeää, että laajennetun todellisuuden opetuskäyttö perustuu tutkimustietoon ja toimiviin käytäntöihin. Foorumiesityksessä käydään läpi aiheeseen liittyviä perus...

AIXR 2020 - Tekoäly, laajennettu todellisuus & robotiikka elämyskulmineen osana elämää

 • Mäenpää Heikki

Tuotantoryhmä on koonnut ITK:ssa jo perinteisen *2020-sateenvarjon* alle laaja-alaisen tekoälyä (AI), laajennettua todellisuutta (XR)  ja robotiikkaa (R) sekä niiden tekniikkaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta käsittelevän *ajankohtaiskatsauksen* esimerkkeineen. Konseptiin kuuluvat, Areenan reunoille toteutettavat elämyskulmat ovat jälleen avoinna yleisön lähempää tutustumista varten. Kannattaa katsoa: YLE - Teknologian ilmiökartta selityksineen [1] [1] https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/05/20...

Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena

 • Kujala Tero, Peltoniemi Antti

Esityksessämme kerromme kokeilustamme, jonka tavoitteena oli virtuaalitodellisuuden keinoin tukea autismikirjon henkilön siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä. Halusimme tuottaa virtuaalimaailmoja itse käyttämällä 360:n asteen videokuvausta. Tällaisella kuvauksella voi nopeasti tallentaa henkilön omaa arkiympäristöä, säilyttäen kokijalle tärkeät tilat, näkymät ja ihmiset virtuaalimaailmassa mukana. Kokeiluumme osallistui perusopetuksen autismikir...

Lyfta: Immersiivisiä oppimiskokemuksia ympäri maailmaa

 • Felin YC, Meriläinen Katri

Työpajassa tutustutaan immersiivisen tarinankerronnan eri muotoja hyödyntävän Lyfta-oppimisalustan mahdollisuuksiin peruskoulun opetuksessa. Osallistujat pääsevät käärimään hihansa ja suunnittelemaan Lyftan avulla lyhyen oppimiskokonaisuuden, sekä jakamaan sen muiden osallistujien kanssa. Työpajan jälkeen osallistujalla on valmiudet käyttää Lyftaa osana opetusta. Oppiminen kouluissa elää voimakasta muutoksen aikaa. Oppimateriaalit moninaistuvat ja yhteisiä rajapintoja koulun ja ympäröivän yhteis...

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke

 • Megerild Raigo, Koskela Anne, Lankinen Ville, Rantapero-Laine Anna

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke tarjoaa yrityksille loistavan mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita yhdessä käyttäjien, eli oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Hankkeen kautta yrityksille avautuu mahdollisuus saada arvokasta käyttäjäkokemusta fasilitoidusti ja päästä yhteiskehittämään tuotteitaan ja palveluitaan Suomen suurimpien kaupunkien kouluissa, oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Haemme yritysten kanssa kokeilujen ja yhteiskehittämisen kautta uusia, t...

Etäopiskelua ja luentojen tallennusta

 • Helin Juhani

Workshopissa esitellään ratkaisu- ja toimintamalleja etäopiskelun ja luentojen sekä tuntitoiminnan tallennuksen hyödyntämiseen koulutuksessa ja opiskelussa. Käymme läpi myös nykyaikaisen langattoman esitystekniikan mahdollisuudet luokka- ja opetuskäytössä. Tilaisuudessa esitellään esimerkin luontoisesti erilaisia toimivia toteutuksia erilaisilla laite/ohjelmakokonaisuuksilla. ...

Autenttisuutta lisätyllä todellisuudella

 • Martiskainen Kai, Stockley Pete

Lisätty todellisuus (AR) antaa uusia mahdollisuuksia autenttisten oppimis- ja työelämäympäristöjen rikastamiseen esimerkiksi oppimis- ja käyttöturvamateriaaleilla. Posteripisteellä on kokeiltavissa AR:n avulla rikastettuja ammatillisen koulutuksen oppimissovelluksia, ainakin: autoala: kemikaalikaapin ohjeistus sosiaali- ja terveysala: vanhustyö ja potilaan kohtaamisen ongelmanratkaisua cateringala: juuresten ja vihannesten tunnistus moniala: AR-avusteinen työelämäympäristö, jossa työssäoppimisp...

Mitä innovatiivisia teknologioita koulujen kannattaa hankkia?

 • Sikström Pieta

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen kouluissa ja posterilla haluamme tuoda esille oppimisteknologiat innostavassa valossa ja hälventää virtuaalitodellisuuteen, robotteihin ja tekoälyyn liittyviä ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. On tärkeää, että oppimisteknologioiden mukanaan tuoma oppimisen ja opettamisen uudistuminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena eikä uhkana. Uskomme, että oppimisteknologiat on se muutos, jota koulumaailma tarvitsee juuri nyt! Posterissa kerromme lisäksi innovatiivisesta ha...

Voiko turvallista pyöräilyä harjoitella digitaalisessa oppimisympäristössä?

 • Maasalo Ida, Markkanen Eeva-Liisa, Tuomikoski Satu

”Ei lukemalla uimaan opi, veteen se on mentävä!” Suomalainen sananlasku korostaa käytännön ympäristöissä tapahtuvan taitojen harjoittelun merkitystä. Mutta voisiko turvallista pyöräilyä kuitenkin harjoitella luokkahuoneessa digitaalisen oppimisympäristön avulla? Pyöräily on sekä terveyden että ympäristön näkökulmasta erinomainen liikkumisen muoto. Pyöräilyn edistäminen on merkittävästi esillä tulevaisuuden liikkumismuotojen kehittämisessä. Turvallisen pyöräilyn taidot ovat lapsille tärkeitä its...

Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa

 • Nousiainen Tuula, Peltonen Marika, Vesisenaho Mikko

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus. Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja...