Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kainulainen Johanna, Kainulainen Johanna, Peltonen Marika

Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku

Kuvaus

Tulevaisuuden opettajalta vaaditaan hyvinkin paljon erilaisia taitoja tieto-ja viestintätekniikkaan liittyen. Millaista TVT-osaamista ylipäätään vaaditaan kasvatusalan asiantuntijoilta/opettajilta, ja mitä osaamista heillä on oltava koulutuksen päättyessä ja työelämään siirtyessään? Olemme toteuttamassa muutosta opettajankoulutuksen TVT-osaamisen mallintamiseen/kartoittamiseen kehitettävällä osaamispolulla, jossa jokainen voisi kehittyä itse omalla polullaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteenamme on mallintaa opiskelijoillemme heidän TVT-osaamisensa kehittymistä opintojen myötä ja tarjota työkalu oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Osaamispolkua hyödyntäen pystymme takaamaan jokaiselle tulevaisuuden opettajalle tietyt taidot TVT-osaamisessa, mutta samalla voimme kehittää eteenpäin niiden taitoja, jotka haluavat oppia enemmän kuin perustaidot. TVT-osaamispolun avulla opettajankouluttaja pystyy varmistamaan oman opetuksensa mielekkyyden kaikille - tavoitteista ja lähtötasosta riippumatta. Osaamispolun käyttöönotto vaatii kuitenkin myös opettajankouluttajilta sitoutumista ja oman materiaalinsa uudistamista, koska enää ei mennäkään kaikkien kanssa samaa linjaa ja toivottavasti esimerkiksi näytän-tehkää perässä -opetustuokiot TVT:n osalla vähenevät.

 

Opettajankoulutuksemme opetussuunnitelman muuttuminen ilmiölähtöiseksi 2014 alkaen on edellyttänyt meiltä mm. toimintakulttuurimme kehittämistä, mikä puolestaan on näkynyt opetuksessamme muun muassa oppiaine- ja tieteenrajat ylittävänä yhteistyönä, tiimiopettajuutena, tiimi- ja tutkivana oppimisena (Naukkarinen ym., tulossa) sekä arvioinnin läpinäkyvyytenä (vrt. Wiliam 2006; Welsh 2007; Boud 2010; Kostiainen & Tarnanen, tulossa). Osaamispolun avulla lisäämme läpinäkyvyyttä TVT-osaamisessa ja mallinnamme opiskelijoillemme myös formatiivisen arvioinnin keinoja. Tällöin TVT-taitojen oppimisprosessin on mahdollista kehittyä tavoitteelliseksi oppimisprosessiksi hajanaisten taitojen harjoittelun sijasta. Osaamispolku voi toimia työkaluna myös kentän opettajille oman TVT-osaamisen arviointiin ja kehittymistarpeiden tunnistamiseen. Tämä on ainutlaatuinen konsepti opettajankoulutuksessa ja uskomme, että vanhan muuttaminen on mahdollisuus ja haluaisimme esitellä tätä uutta tapaamme toimia myös muille.

 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Matti Ranta, Matti Ranta

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot

Vastavalmistuneet opettajat, opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat, opettajat

Esittäjät

Kainulainen Johanna

Jyväskylän yliopisto

Yliopistonopettaja


Kainulainen Johanna

Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Yliopistonopettaja


Peltonen Marika

Jyväskylän yliopisto, OKL

Yliopistonopettaja

Tavoitteet


Aikataulu