Liekeissä! Johtajuusvalmennus opetusalan johdolle ja johtoryhmille

1 joulukuuta 2021 - 1 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

Lipputyyppi Rekisteröinnin päättyminen Hinta Määrä
Rekisteröinti
Rajoittamaton Ilmainen

Kuvaus

Liekeissä! -Johtajuusvalmennus on opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava, innostava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutos, viestinnän haasteet ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvä rooli. Päävalmentajana toimii innovatiivista kehittämistyötä  vahvoilla näytöillä johtanut rehtori ja koulukulttuurin kehittäjä. Päävalmentaja on visualisoinut omakohtaiseen tulevaisuuden koulukulttuurin johtamis- ja kehittämistyöhön sekä kokemukseen perustuen Luovan Tulen Mallin (2010). Luovan Tulen Mallin toimintakulttuurin kehittämistyössä avaintekijöinä korostuvat yhteisöllisyys, luovuus, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä innostus. Polttopuina eli kapasiteettinäkökulmina ovat arvot, johtaminen, oppiva yhteisö, luova opetussuunnitelma, arviointi sekä digitalisaatio. Keskiöön nousevat myös verkostoitumistaidot sekä oppimiskäsityksen kokonaisvaltaisuus. Opetusalan johdon toimintakulttuurin kehittämisen valmennuskokonaisuus toteutetaan Luovan Tulen Mallia  sekä mallista kehitettyä digitaalista portfolioalustaa käyttäen.

Valmennuksen tavoitteena on prosessoida koulutuskokonaisuus Luovan tulen mallin viitekehyksen avulla, valmentaa rehtoriryhmä, koulun johtoryhmä tai koko henkilöstö opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja pedagogisiksi johtajiksi sekä  hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamis- sekä kehittämistyössään. Tavoitteena on myös uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottaminen.

Ensimmäinen Liekeissä! –Johtajuusvalmennuksen rehtoriryhmä  koostui lähes 25 rehtorista.Valmennus toteutettiin 5 kuukauden intensiivisenä lähi-, virtuaali- ja etätyöskentelyjaksoina sekä kahtena puolen vuoden välein toteutettavana seurantapäivänä. Lisäksi johtajuusvalmennuksesta on erilaisia intensiivisiä variaaltioita mm. 2 päivän valmennus on toteutettu onnistuneesti 11/2019.

Valmennus etenee Luovan Tulen Mallin polttopuiden teemoittamissa sykleissä. Päävalmentajan  viitoittamana ja innoittamana valmennusryhmän osallistaminen sekä osaamisen sekä innovoinnin näkyväksi tekeminen ovat valmennuksen keskeisiä tavoitteita. Be on fire!

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmäksi soveltuvat esimies- tai henkilöstön koulutus- sekä kehittämistyössä toimivat opetusalan ammattilaiset.

Esittäjät

Jaatinen Anna-Mari

AMJfinnoEDU Oy

Toimitusjohtaja

Tavoitteet

Session tavoitteena on saada oivallus osallistavan innovatiiivisen johtamisvalmennuksen merkityksestä  ja arvosta osallistavan, yhteisöllisen digitalisaatiota hyödyntävän ja hyvinvoivan kouluyhteisön kehittämisessä. Tavoitteena on myös tuottaa uusia oivalluksia ja innovaatioita.

Aikataulu

2 tuntia osallistava luento ja peilaus Luovan Tulen Malliin.

Luovan Tulen Mallin digitaalisen portfolion täyttäminen pareittain ja teemoittain osallistavan luennon innoittamana.

20  min. Luovan Tulen Mallin johtajuusesitysten  valmistelu digitaalista portfolioalustaa hyödyntäen.

20 min.  johtajuusesitysten esittäminen. pienryhmissä.

20  min Yhteenveto, innovaatiolöydösten kiteyttäminen & osaajaverkoston rakentaminen

 

 

Missä

Näytä Google Mapsissa
Scandic Aulanko
Aulangontie 93
    13210 Hämeenlinna
    Suomi

Milloin

Alkaa 01.12.2021 10.00.00
Päättyy 01.12.2021 13.00.00