Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Syvänen Antti, Tanhua-Piiroinen Erika

Tutoropettajatoiminta kouluyhteisön muutosagenttina

Kuvaus

Uusi peruskoulu -ohjelman mukaisesti tutoropettajatoiminnan tavoitteena on lisätä opettajien valmiuksia uusien opetusmenetelmien ja -välineiden monipuoliseen käyttämiseen, laajentaa yhteistyötä opettajien kesken ja tukea opettajien oman osaamisensa sekä oppilaitosten toimintakulttuurin yhteisöllistä kehittämistä (OPH2016).  Tavoitteina on myös luoda ja toteuttaa “tutkimukseen perustuvia uusia pedagogisia toimintamalleja digitaalisuutta hyödyntävissä monipuolisissa oppimisympäristöissä.” (mt.) 

Toimintasession tavoitteena on selvittää, miten eri tavoin tutoropettajatoimintaa on perusopetuksessa toteutettu, minkälaisia kokemuksia toiminnasta on saatu ja minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on saatu aikaan. Minkälaisiin haasteisiin on törmätty ja mitkä asiat puolestaan ovat toimineet onnistuneesti. 

Koulun johtajien ja rehtoreiden roolin on todettu vaikuttavan merkitsevästi koulun toimintakulttuuriin ja siihen, miten uudet toimintatavat otetaan haltuun (Yuen, Law & Wong 2003; Petersen 2014; Vermeulen, Kreijns, Van Buuren, & Van Acker 2017). Toimintasession tavoitteena onkin myös kasvattaa tietämystä kuntien ja koulujen strategisesta johtamisesta, kuten strategian jalkauttamisesta kouluyhteisössä ja koulun johdon strategisten linjausten ja toiminnan suhteesta tutoropettajatoiminnan tuloksiin.

Työtapoina toimintasessiossa käytetään lyhyiden alustusten jälkeen toiminnallisia menetelmiä, kuten learning cafe tai vastaavat, joiden avulla yhdessä keskustellen kootaan kokemuksia ja työstetään niitä tarinoiksi.

Lähde: OPH (2016) Hakutiedote 2016. Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu –ohjelma. OPH: Helsinki [Verkkojulkaisu] https://www.oph.fi/download/179325_hakutiedote_karkihanke_1_uusi_peruskoulu_ohjelman_kehittamis_ja_koulutustoim.pdf

 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Tutoropettajat ja tutortoiminnassa mukana olleet opettajat

Esittäjät

Syvänen Antti

Tampereen yliopisto

Tutkija


Tanhua-Piiroinen Erika

Tampereen yliopisto

Tutkija

Tavoitteet


Aikataulu